شرایط و قوانین استفاده از بسته‌های اینترنت نامحدود نسل ۴ ثابت

  • بسته‌ اینترنت نامحدود: بسته‌ای است که با درنظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی نامحدود برخوردار است.
  • سرعت بسته‌های نامحدود در محدوده مصرف منصفانه، بنا به نوع انتخاب مشترک «تا ۲ مگابیت بر ثانیه»، «تا ۴ مگابیت بر ثانیه» یا «تا ۸ مگابیت بر ثانیه» است.
  • خط مشی استفاده منصفانه: میزان مشخصی از حجم هر بسته(متفاوت بر اساس نوع بسته) است، و در صورتی که مشترک بیش از آن استفاده کند سرعت به ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه کاهش پیدا می کند.
نام بستهسرعت اولیهآستانه کاهش سرعتسرعت ثانویه
بسته 2 مگابیت نامحدود ماهیانه تا 2Mbps 40GB تا 256Kbps
بسته 4 مگابیت نامحدود ماهیانه تا 4Mbps 60GB تا 256Kbps
بسته 8 مگابیت نامحدود ماهیانه تا 8Mbps 80GB تا 256Kbps
  • امکان خرید همزمان بیش از یک بسته نامحدود وجود ندارد.
  • شما می‌توانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من خریداری کنید.
  • در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت نامحدود و بسته‌های حجمی، بدون توجه به تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی استفاده شده، سپس بسته‌های اینترنت نامحدود مصرف می‌شوند.
  • درصورت خرید همزمان چند بسته (حجمی و نامحدود) تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود.بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
  • در صورت خرید بسته‌های حجمی و نامحدود به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌صورت‌ که تا زمانی که مشترک از بسته حجمی استفاده می‌کند سرعت بدون سقف خواهد بود، اما در زمان استفاده از بسته اینترنت نامحدود، سرعت ۱ مگابایت بر ثانیه یا ۸ مگابیت بر ثانیه کاهش می‌یابد.