مخدوش شدن کد کارت شارژ

چنانچه هنگام خراشیدن کارت شارژ یا به هر دلیل دیگری تعدادی از ارقام رمز کارت مخدوش یا ناخوانا شدند، در صورتی که حداقل تا ۸ رقم از ارقام رمز کارت شارژ خوانا باشند می‌توانید با شماره‌گیری #۳*۱*۱*۵۵۵* شارژ خود را بازیابی کنید.