یکسال مهمان ما باشید!

خانه جشنواره ها یکسال مهمان ما باشید!

شما مشترکان دائمی ایرانسل می‌توانید با پرداخت به‌موقع قبض تلفن همراهتان، شانس یک سال استفاده رایگان از خدمات سیم‌کارت ایرانسلی خود را پیدا کنید!

برای شرکت در این طرح کافیست پس از پرداخت به‌موقع قبض خود با استفاده از یکی از روش‌های متنوع پرداخت، عدد ۱ را به صورت رایگان به سرشماره ۲۱۲۱ بفرستید.

در هر دوره معیار انتخاب مشترکان به این صورت خواهد بود:

 • ۱۰۰ مشترک با پرداخت قبض میان‌دوره تا پیش از روز ششم ماه
 • ۲۰۰ مشترک با پرداخت قبض پایان‌دوره تا پیش از روز دهم ماه
 • مشترکان برگزیده در هر دوره، به مدت یک سال از پرداخت قبض سیم‌کارت دائمی خود (به صورت مجموع تا سقف ۵۰۰ هزار تومان) معاف می‌شوند و بدهی آنها در طول این مدت به صورت خودکار تا روز هفتم هر ماه تسویه (صفر) خواهد شد.
 • علاوه بر مشترکان دائمی فعلی، تمام مشترکان دائمی که به شبکه ایرانسل ترابرد کرده‌اند یا مشترکانی که سیم‌کارت‌های اعتباری خود را به دائمی تبدیل کرده‌اند نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
 • طبیعتا در صورتی که برگزیدگان این طرح از شبکه ایرانسل به سایر اپراتورها ترابرد کنند یا پس از این ترابرد دوباره به شبکه ایرانسل بازگردند، امکان بهره‌مندی از این طرح را از دست خواهند داد.
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره خرداد ماه 1400 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره دوره اردیبهشت ماه 1400 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره فروردین ماه 1400 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میان دوره اسفند ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره بهمن ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره دی ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره آذر ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره آبان ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره مهر ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره شهریور ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره مردادماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره تیرماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره خرداد ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره اردیبهشت ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره فروردین ماه 99 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره اسفندماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره بهمن ماه ۹8 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میان دوره دی ماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره آذرماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره آبان ماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره مهرماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره شهریورماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره مردادماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره تیرماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره خردادماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره اردیبهشت ماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره فروردین ماه 98 را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان میاندوره اسفند ماه ۹۷ را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره بهمن ماه ۹۷ را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره آذرماه ۹۷ را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • شما می‌توانید فهرست برگزیدگان پایان دوره مهر ماه ۹۷ را در جدول زیر مشاهده کنید:

  نام استان شهر شماره تلفن همراه