یکسال مهمان ما باشید!

خانه جشنواره ها یکسال مهمان ما باشید!

شما مشترکان دائمی ایرانسل می‌توانید با پرداخت به‌موقع قبض تلفن همراهتان، شانس یک سال استفاده رایگان از خدمات سیم‌کارت ایرانسلی خود را پیدا کنید!

برای شرکت در این طرح کافیست پس از پرداخت به‌موقع قبض خود با استفاده از یکی از روش‌های متنوع پرداخت، عدد ۱ را به صورت رایگان به سرشماره ۲۱۲۱ بفرستید.

در هر دوره معیار انتخاب مشترکان به این صورت خواهد بود:

 • ۱۰۰ مشترک با پرداخت قبض میان‌دوره تا پیش از روز ششم ماه
 • ۲۰۰ مشترک با پرداخت قبض پایان‌دوره تا پیش از روز دهم ماه
 • مشترکان برگزیده در هر دوره، به مدت یک سال از پرداخت قبض سیم‌کارت دائمی خود (به صورت مجموع تا سقف ۵۰۰ هزار تومان) معاف می‌شوند و بدهی آنها در طول این مدت به صورت خودکار تا روز هفتم هر ماه تسویه (صفر) خواهد شد.
 • علاوه بر مشترکان دائمی فعلی، تمام مشترکان دائمی که به شبکه ایرانسل ترابرد کرده‌اند یا مشترکانی که سیم‌کارت‌های اعتباری خود را به دائمی تبدیل کرده‌اند نیز می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
 • طبیعتا در صورتی که برگزیدگان این طرح از شبکه ایرانسل به سایر اپراتورها ترابرد کنند یا پس از این ترابرد دوباره به شبکه ایرانسل بازگردند، امکان بهره‌مندی از این طرح را از دست خواهند داد.
 • ۱۴۰۱
 • ۱۴۰۰
 • ۱۳۹۹
 • ۱۳۹۸
 • ۱۳۹۷
 • فهرست برگزیدگان میان دوره دی ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره آبان ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مهر ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میان دوره شهریور ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مرداد ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میان‌دوره تیر ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره خرداد ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میان‌دوره اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره فروردین‌ماه ۱۴۰۱

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره اسفندماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره بهمن ماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میان دوره دی ماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره آذر ماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میان دوره آبان ماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مهرماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره شهریورماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مردادماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره تیرماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره خردادماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره فروردین‌ماه ۱۴۰۰

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره اسفند‌ماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره بهمن‌ماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره دی‌ماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره آذرماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره آبان‌ماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مهرماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره شهریورماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مردادماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره تیرماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره خردادماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره فروردین‌ماه ۱۳۹۹

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره اسفندماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره بهمن‌ماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره دی‌ماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره آذرماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره آبان‌ماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مهرماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره شهریورماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مردادماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره تیرماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره خردادماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره فروردین‌ماه ۱۳۹۸

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان میاندوره اسفندماه ۱۳۹۷

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره بهمن‌‌ماه ۱۳۹۷

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره آذرماه ۱۳۹۷

  نام استان شهر شماره تلفن همراه
 • فهرست برگزیدگان پایان دوره مهرماه ۱۳۹۷

  نام استان شهر شماره تلفن همراه