شارژ شگفت‌انگیز پلکانی

شما مشترکان اعتباری می‌توانید در زمان خرید شارژ بر اساس جدول زیر تا ۳۰٪ اعتبار هدیه دریافت کنید. مدت استفاده از اعتبار هدیه شما برای برقراری مکالمه‌، ارسال پیامک ایرانسلی یا استفاده از اینترنت همراه طبق جدول زیر است.

شارژ شگفت‌انگیز مستقیم

نوع شارژ میزان اصلی شارژ شگفت‌انگیز میزان هدیه شارژ شگفت‌انگیز جمع اعتبار اصلی شارژ شگفت انگیز‌ + هدیه مدت اعتبار شارژ شگفت‌انگیز + هدیه
۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ۷
۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵
۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۹۰،۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰ ۲۰

شارژ شگفت‌انگیز عادی

نوع شارژ میزان اصلی شارژ شگفت‌انگیز میزان هدیه شارژ شگفت‌انگیز جمع اعتبار اصلی شارژ شگفت انگیز‌ + هدیه مدت اعتبار شارژ شگفت‌انگیز + هدیه
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۴۵۴ ۴,۵۴۵ ۴۹,۹۹۹ ۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۹۰۹ ۱۳,۶۳۶ ۱۰۴,۵۴۵ ۷
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۱,۸۱۸ ۴۵,۴۵۴ ۲۲۷,۲۷۲ ۱۵

  • کد استفاده از شارژ شگفت‌انگیز پلکانی
  • نکات استفاده از شارژ شگفت انگیز پلکانی