تعرفه‌ها و بسته‌های مکالمه

تعرفه‌ها و بسته‌های مکالمه ایرانسل

با خرید سیم‌کارت اعتباری، دائمی یا پیام‌رسان، به طور پیش‌فرض در «طرح تعرفه پایه» همان سیم‌کارت قرار می‌گیرید و هزینه‌هایتان طبق تعرفه‌های آن محاسبه خواهد شد. البته امکان خواهید داشت هر زمان که تمایل داشتید، از بسته‌های مکالمه متنوع دیگر استفاده کنید و با انتخاب آنها هزینه‌های خود را مطابق با الگوی مصرفتان کاهش دهید.

  • تاریخ شروع استفاده از هر بسته خریداری شده معادل تاریخ خرید بسته خواهد بود، حتی اگر بیش از یک بسته خریداری شود.
  • تماس با برخی از مراکز خدمات عمومی و پشتیبانی مانند ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۹۵ و غیره با تعرفه آزاد محاسبه می‌گردد و هزینه مربوطه از بسته‌های مکالمه داخل و یا خارج شبکه کسر نمی‌شود.

 

لیست تعرفه های مکالمه ایرانسل

دقیقه مبلغ (تومان) درصد تخفیف مدت اعتبار کد فعالسازی

۲۰

۱,۵۰۰

%۱۷

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۱#

۴۰

۲,۸۰۰

%۲۲

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۲#

۸۰

۵,۲۴۰

%۲۸

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۳#

۱۶۰

۱۰,۰۰۰

%۳۳

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۴#

۳۲۰

۱۹,۰۰۰

%۳۹

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۵#

۱۰۰۰

۵۳,۰۰۰

%۵۰

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۶#

  • بسته‌های فوق مربوط به تماس‌های داخل شبکه (از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) می‌باشد و تماس خارج شبکه (از خط ایرانسل به سایر خطوط) بر اساس طرح تعرفه پایه محاسبه خواهد شد.
دقیقه مبلغ (تومان) درصد تخفیف مدت اعتبار کد فعالسازی

۱۰۰

۵,۹۸۰

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۱#

۲۰۰

۱۱,۰۸۰

%۱۷

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۲#

۴۰۰

۲۰,۵۲۰

%۲۵

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۳#

۸۰۰

۳۲,۰۰۰

%۳۳

۳۰ روز

*۵۵۵*۵۵*۴#

  • بسته‌های فوق مربوط به تماس‌های داخل شبکه (از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر) می‌باشد و تماس خارج شبکه (از خط ایرانسل به سایر خطوط) بر اساس طرح تعرفه پایه محاسبه خواهد شد.
  • از آنجا که شرکت ایرانسل در برابر ارائه پیشنهادهای تشویقی فوق، هزینه‌ای اضافی از اعتبار مشترکان کسر نمی‌کند، در موارد خاص می‌تواند ارائه این پیشنهادها را لغو و یا با موارد دیگری جایگزین نماید.
نوع خدمات هزینه سیم‌کارت دائمی هزینه سیم‌کارت اعتباری هزینه سیم‌کارت پیام‌رسان دائمی هزینه سیم‌کارت پیام‌رسان اعتباری

تماس داخل شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به خط ایرانسل دیگر)

۰/۹۹ تومان/ثانیه (۵۹/۹ تومان/دقیقه)

۱/۴۹ تومان/ثانیه (۸۹/۹ تومان/دقیقه)

تماس خارج شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به سایر خطوط)

۰/۹۹ تومان/ثانیه (۵۹/۹ تومان/دقیقه)

۱/۴۹ تومان/ثانیه (۸۹/۹ تومان/دقیقه)

تماس خارج شبکه ایرانسل (از خط ایرانسل به خط ثابت)

۰/۹۹ تومان/ثانیه(۵۹/۹ تومان/دقیقه)

۱/۴۹ تومان/ثانیه (۸۹/۹ تومان/دقیقه)

پیامک به خطوط همراه (فارسی)

۱۲/۹ تومان

۱۴/۶ تومان

۱۵ تومان

۱۳/۶ تومان

پیامک به خطوط همراه (لاتین)

۲۶/۲ تومان

۳۰/۴ تومان

۱۵ تومان

۲۹/۴ تومان

پیامک به خطوط ثابت (فارسی یا لاتین)

۱۶ تومان

۱۶ تومان

  • به کلیه تعرفه‌های تماس‌های بین‌المللی مصوب شرکت ارتباطات زیرساخت، هزینه‌ای معادل ۸۹/۹ تومان/دقیقه در سیم‌کارت‌های اعتباری و ۵۹/۹ تومان/دقیقه در سیم‌کارت‌های دائمی افزوده خواهد شد.
  • هزینه تمامی مکالمه‌ها بر اساس تعرفه ثانیه‌ای محاسبه خواهند شد.
  • بند «ط» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، اپراتورها را مکلف نموده مبلغ ۴۰ ریال به قیمت هر پیامک اضافه نموده و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. وفق قانون درآمد حاصله، تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی و پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مابقی صرف شبکه ملی اطلاعات خواهد شد.