رفع مسئولیت

ایرانسل تمام تلاش خود را به کار بسته است تا صحت اطلاعات این وب سایت را تضمین نماید، مع الوصف اطلاعات موجود در این وب سایت تنها به منظور اطلاع رسانی به مشترکان بوده و جز در مواردی که به موجب قانون تعهدی بر عهده این شرکت قرار گرفته است، سایر موارد به هیچ عنوان برای ایرانسل تعهد آور نمی باشد. لذا این شرکت به هیچ عنوان در برابر هیچ نوع ادعایی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا خسارات ناشی از اشتباهات تایپی، اطلاعات نادرست واصله از سایر مبادی مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت. شایان ذکر می داند، خدمات ایرانسل و اطلاعات مندرج ممکن است بدون هیچ تذکر قبلی تغییر یافته، اضافه و یا کاهش یابند. در این رابطه تمامی حقوق این سایت برای ایرانسل محفوظ بوده و این مطالب نباید در هیچ شرایطی بدون کسب اجازه قبلی از ایرانسل مورد بهره برداری و یا استفاده قرار گیرد.