قرارداد اشتراک تلفن همراه اعتباری (پیش پرداخت)

 • تعریف واژگان
 • موضوع ضوابط و شرایط
 • مدت قرارداد
 • مبلغ و نحوه پرداخت
 • تعهدات ایرانسل
 • تعهدات مشترک
 • تعلیق و فسخ
 • نقض
 • شرایط عمومی
 • تغییر از طرح «تعرفه پیش پرداخت» به طرح «تعرفه پرداخت ماهیانه»
 • سلب امتیاز از سیم کارت
 • ضوابط و مقررات سرویس پیام چندرسانه ای ( MMS )