ﻗﺮارداد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ TD-LTE

اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ "اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ" ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2 2- 13- از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ، ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري "ام ﺗﯽ ان اﯾﺮاﻧﺴﻞ" ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧـﯽ ﺗﻬﺮان، ﻣﯿﺪان ﻫﺮوي، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎن زﻧﺪي، ﮐﻮﭼﻪ ﻗﺎدري، ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺖ، ﭘﻼك 5، ﺑﻌﻨﻮان ﻃﺮف اول ﻗﺮارداد و آﻗﺎ/ ﺧﺎﻧﻢ ................................ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ.......................ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ در ﻗﺮارداد "ﻣﺸﺘﺮك" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.

 • ﺗﻌﺎرﯾﻒ

  عبارات و اصطلاحات به کار رفته در این قرارداد هر یک دارای معنایی به شرح ذیل می‌باشد مگر آنکه به نحو دیگری تصریح شده باشد.

  1.1 «ایرانسل» عبارت است از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل («ایرانسل») که به موجب موافقت نامه پروانه شماره 2-2-13 با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه فعالیت دارد. نام تجاری این شرکت ام تی ان ایرانسل است و دفتر مرکزی آن در تهران، میدان هروی، خیابان شهید پناهی نیا، خیابان زندی، کوچه قادری، کوچه علیدوست، پلاک ۵ واقع است.

  1.2 «مشترک» عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام و پذیرش مفاد قرارداد مشترکین، به شبکه TD-LTE ایرانسل دسترسی داشته و به این شبکه متصل است. به دیگر بیان مشترک شخصی است که مودم و تجهیزات را از ایرانسل تحویل گرفته و سرویس مذکور تحت نام و مشخصات وی ثبت نام شده است.

  1.3 «سازمان» عبارت است از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

  1.4 «قرارداد» عبارت است از ضوابط و شرایط مندرج و مورد قبول در متن حاضر که در ارتباط با اشتراک شبکه و یا خدمات شبکه فیمابین مشترک و ایرانسل تنظیم شده است.

  1.5 «خدمات موضوع پروانه» عبارت است از خدمات TD-LTE که ایرانسل به موجب موافقت‌نامه پروانه مربوطه آن ارائه می‌کند.

  1.6 «اعتبار» عبارت است از ارزش ریالی که بر اساس طرح تعرفه انتخابی در اختیار مشترک قرار می‌گیرد.

  1.7 «مودم TD-LTE » عبارت است از تجهیزاتی که امکان دسترسی به خدمات شبکه TD-LTE را فراهم می نماید.

  1.8 «دوره صورتحساب» عبارتست بازه های زمانی 2 ماهه که صورتحساب برای آن صادر خواهد شد.

  1.9 «فرم ثبت نام» عبارت است از فرم درخواست یا ثبت نام که در هنگام ثبت نام توسط مشترک یا نماینده قانونی تکمیل می‌شود.

  1.10 «ثبت نام» عبارت است از تکمیل فرم ثبت نام به طریق الکترونیکی، فیزیکی یا هر روش دیگری که ایرانسل تعیین می‌کند. اطلاعات مورد نیاز جهت درج در این فرم در هر زمان به صلاحدید شرکت ایرانسل تعیین می‌گردد و ارائه این اطلاعات و پرداخت هزینه‌های مربوطه پیش‌شرط فعال‌سازی است.

  1.11 «خدمات ارزش افزوده» عبارت است از خدمات ثانویه که توسط ایرانسل ارائه شده و بخشی از خدمات شبکه است با این تفاوت که این خدمات ممکن است تحت گزینه‌های خاص و با صرفنظرکردن از دیگر گزینه‌ها یا اینکه به موجب پرداخت هزینه‌های اضافه در اختیار مشترک قرار گیرد. ایرانسل می‌تواند خدمات مذکور را عرضه و یا از ارائه آن صرفنظر نماید.

  1.12 «خدمات شبکه» عبارت است از خدمات شبکه مخابراتی موضوع پروانه، خدمات ارزش افزوده و هر گونه خدمات دیگرکه وفق شرایط قرارداد حاضر توسط ایرانسل در اختیار مشترک قرار می‌گیرد.

  1.13 «درخواست» عبارت است از درخواستی که مشترک بر اساس فرم ثبت‌نام یا به هر نحو دیگری برای خرید، تأمین و نصب مودم و سیم کارت TD-LTE و یا استفاده از خدمات شبکه و یا خدمات ارزش افزوده به ایرانسل ارائه می‌دهد.

  1.14 «دسترسی» عبارت است از امکان مشترکین برای دسترسی به خدمات شبکه بدون محدودیت یا دسترسی به صفحات خاص تا زمان ایفای تعهدات مربوطه که ایرانسل تعیین می‌نماید.

  1.15 «دفتر ایرانسل» عبارت است از دفتر مرکزی شرکت که نشانی آن در بند 1.1 ذکر شده و دفاتر خدمات ایرانسل در شهرهای دیگر که فهرست و آدرس آن در پایگاه اطلاع‌رسانی ایرانسل موجود می‌باشد. این عبارت شامل دفاتر هیچیک از کارگزاران، عاملین فروش یا شرکت‌های وابسته که ازسوی ایرانسل یا دیگر شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، نمی‌شود.

  1.16 «دوره اعتبار» عبارت است از مدت زمان هر یک از خدمات و یا سرویس های ایرانسل که به صورت مقتضی به مشترکین اطلاع رسانی می شود.

  1.17 «دوره دسترسی» عبارت است از دوره‌ای که براساس طرح تعرفه انتخابی مشترک و به شرط ایفای تعهدات نامبرده اجازه دسترسی به شبکه را به وی می‌دهد.

  1.18 «شبکه» عبارت است از زیرساخت ارتباطی مورد استفاده ایرانسل جهت ارائه خدمات موضوع پروانه.

  1.19 «فعال‌سازی» عبارت است از روندی که طی آن ایرانسل به مشترکین اجازه استفاده از خدمات موضوع پروانه را بر اساس طرح تعرفه انتخابی و نیز قرارداد حاضر می‌دهد.

  1.20 «باند پهن» عبارت است ارتباط اینترنتی مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) که توسط ایرانسل ارائه شده و مشترک را از طریق خدمات شبکه به اینترنت متصل می‌کند.

  1.21 «مکالمه در باند پهن» عبارت است از سرویس تلفن مبتنی بر VoIP که توسط ایرانسل ارائه شده و مشترکین را قادر می‌سازد از طریق شبکه ایرانسل و با در اختیار داشتن یک شماره تلفن، مکالمه تلفنی اینترنتی داشته باشند.

  1.22 «بسته افزایشی» عبارت است از محصولی که پس از خریداری توسط مشترک و ثبت در سیستم به وی امکان دسترسی به خدمات شبکه به میزان ارزش این بسته و یا در طول دوره دسترسی قید شده بر روی آن را می‌دهد. انواع بسته های افزایشی شامل بسته های معمولی(شامل حجم و زمان)، افزایش دهنده ی سرعت، افزایش دهنده حجم، افزایش دهنده زمان، بسته های محتوایی می باشد.

  1.23 «هزینه» یا «هزینه‌ها» عبارت است از وجوهی که ایرانسل در قبال خدمات شبکه بر اساس تعرفه های مصوب از مشترکین اخذ می نماید.

  1.24 «هزینه فعال‌سازی» عبارت است از هزینه‌ای که ایرانسل در قبال فعال‌سازی حساب مشترک بر روی شبکه خود وفق تعرفه مصوب از مشترک اخذ می نماید.

  1.25 «خط مشی استفاده منصفانه» عبارت است از خط مشی مشروح در قرارداد حاضر که حاکم بر تمامی مشترکین خدمات شبکه می‌باشد.

  1.26 «مکاتبات» شامل مکاتبه از طریق پست الکترونیکی، ارسال پیامک و یا مکاتبه کتبی می‌باشد.

 • آغاز و خاتمه قرارداد

  2.1 این قرارداد از تاریخ فعال‌سازی حساب مشترک توسط ایرانسل آغاز می‌شود و باید با رعایت مفاد بند 7 (تعلیق) به اجرا گذاشته شود، مفاد سند حاضر فیمابین طرفین لازم الاجرا خواهد بود مگر آنکه قرارداد به یکی از دو نحو ذیل خاتمه پیدا کند:

  2.1.1 به درخواست کتبی مشترک به منظور سلب امتیاز کامل از سرویس دریافتی که اجرای آن منوط به تایید ایرانسل می باشد.

  2.1.2 به دلیل انقضای اعتبار و یا تعلیق موافقت نامه پروانه ایرانسل

  2.2 درخواست مشترک از نمایندگان یا واسطه‌های تعیین شده توسط ایرانسل درخواست از ایرانسل محسوب می‌شود و این درخواست پس از دریافت توسط ایرانسل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پذیرش این درخواست توسط ایرانسل از طریق فعال‌سازی حساب مشترک به موجب بند 2.1 مشخص می‌شود.

  2.3 چنانچه ایرانسل حداکثر ظرف 7 روز کاری پس از دریافت وجه از مشترک، قادر به ارائه هر یک از خدمات شبکه به مشترک نباشد، مراتب را به وی اعلام نموده و در این صورت تمامی مبالغ پرداختی ظرف حداکثر 10 روز کاری از تاریخ اعلام، به نامبرده مسترد خواهد شد. همچنین در صورتیکه ایرانسل یا تامین کننده ثالث اتصال مشترک به شبکه را تایید کند اما تا 7 روز کاری از تاریخ تائید اولین اتصال، مشترک قادر به استفاده از خدمات شبکه نباشد و این امر ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد، وی می تواند با ارسال درخواست کتبی به ایرانسل، تقاضای لغو کامل سرویس خود را نماید و ایرانسل موظف است تمامی مبلغ پرداختی مشترک را ظرف حداکثر دو هفته کاری از تاریخ ابلاغ مشترک به دفتر ایرانسل، به ایشان مسترد نماید.

  تبصره: استفاده مشترک از سرویس، استفاده در آدرس اعلامی توسط نامبرده در زمان ثبت نام فرض شده و لذا استرداد وجوه پرداختی توسط ایشان منوط به عدم استفاده مطلق از سرویس خواهد بود.

 • تأمین خدمات باند پهن، مکالمه در باند پهن و سایر خدمات شبکه

  3.1 ایرانسل تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا بلافاصله شرایط تهیه و یا نصب تجهیزات مورد درخواست مشترک را بر آورده نماید..ایرانسل می‌تواند به صلاحدید خود مشترک را به شخص ثالث که به صورت مستقل و نه به عنوان کارگزار این شرکت نصب را بر عهده می‌گیرد، ارجاع دهد.

  3.2 مشترک باید امکان دسترسی ایرانسل و شخص ثالث مجاز را در صورت نیاز جهت تعمیر و نگهداری فراهم آورد.

  3.3 در صورتی که تأمین و یا نصب خدمات مورد نظر مشترک نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد، اخذ آن به عهده مشترک خواهد بود و در صورت عدم اخذ مجوز، خسارات احتمالی به عهده مشترک بوده و نمی‌تواند ادعایی علیه ایرانسل داشته باشد.

  3.4 مشترک مسئول پرداخت هزینه‌های اضافه برای آماده‌سازی ساختمان خود جهت نصب هرگونه لوازم اضافه مورد نیاز برای تأمین خدمات شبکه است.

  3.5 مشترک می‌پذیرد که هزینه ها را به صورت کامل پرداخت نموده و تحت هیچ شرایطی ولو به عنوان سرقت یا مفقود شدن کلمه عبور یا عدم توانایی مشترک برای استفاده از کلمه عبور یا وارد شدن به سیستم، از پرداخت استنکاف نماید.

  3.6 از آنجا که شماره های تخصیص یافته به مشترک جزء منابع ملی هستند، مشترک می پذیرد فاقد هرگونه حقوق مالکانه، مالکیت یا دیگر حقوق در قبال شماره تلفن، شماره شناسایی، نشانی پست الکترونیکی، شناسه‌ها یا حسابی است که ایرانسل در اختیار وی قرار داده است (و نمی‌تواند چنین حقوقی را از طریق مثلاً انتشار، استفاده و … به دست آورد)

  3.7 مشترک بدینوسیله متعهد می‌شود که:

  3.7.1 از خدمات شبکه برای مقاصد نامناسب، غیر اخلاقی یا غیر قانونی استفاده نکند. وی همچنین متعهد می‌شود از خدمات شبکه به نحوی که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا دارایی‌های آنها شده یا منجر به ایجاد اختلال در شبکه یا خدمات شبکه ایرانسل یا دیگر اپراتورها می‌شود استفاده نکند. در این صورت مشترک مسئول تمامی پیامدهای ناشی از عمل خود خواهد بود.

  3.7.2 تنها از مودم TD-LTE مورد تأیید ایرانسل استفاده کند( لیست مودم های مورد تایید در وب سایت این شرکت موجود می باشد در صورت مغایرت، لیست مودم های موجود در وب سایت ملاک عمل خواهد بود). چنانچه مشترک به انتخاب خود از مودم TD-LTE فاقد تأیید ایرانسل استفاده کند، در صورتی که تجهیزات مذکور قادر به همکاری متقابل با سیستم‌های ایرانسل نباشد، ایرانسل هیچگونه مسئولیتی در قبال مشترک یا اشخاص ثالث نخواهد داشت.

  3.7.3 از تمامی قوانین و مقررات موضوعه که توسط نهادهای مربوطه اعمال شده و نیز از تمامی دستورالعمل‌های ایرانسل در ارتباط با استفاده از خدمات شبکه متابعت نموده و از شبکه موضوع پروانه و خدمات موضوع پروانه برای هدفی مغایر با قوانین حاکم استفاده ننماید.

  3.8 ایرانسل می‌تواند به صلاحدید خود مبادرت به ارائه خدمات ارزش افزوده و تعیین هرگونه هزینه برای این خدمات کند یا اینکه به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه ایرانسل به ارائه خدمات ارزش افزوده‌ای که در قبال آن هزینه اشتراک دریافت می‌شود پایان دهد پس از آن در قبال این خدمات هیچگونه هزینه‌ای از مشترک دریافت نخواهد شد.

  3.9 در صورت جابجایی محل سکونت مشترک حقیقی یا جابجایی محل کار مشترکین شرکتی، ایرانسل باید با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی و سایر محدودیت‌ها تلاش خود را به کار گیرد تا همچنان خدمات شبکه را در طول دوره به مشترک ارائه کند. چنانچه ایرانسل قادر به ارائه خدمات شبکه در محل جدید مشترک نباشد، وفق شرایط نوع اشتراک منتخب مشترک، مشترک ملزم به پرداخت هزینه‌ی مترتبه در طول باقیمانده دوره خواهد بود.

  3.10 مشترک می‌بایست برای دستیابی به حساب خود کلمه عبور ایجاد کند. مشترک متعهد می‌شود تمامی کلمات عبور و اطلاعات حساب خود را به صورت محرمانه حفظ کند و مسئولیت هر گونه خسارت وارده به ایرانسل در نتیجه قصور در نگهداری اطلاعات محرمانه و اقداماتی که با استفاده از کلمه عبور انجام شده است بر عهده مشترک است. مشترک باید در صورت اطلاع از نقض امنیت شبکه همچون افشا یا استفاده غیرمجاز از کلمه عبور یا حساب مشترک مراتب را به ایرانسل اطلاع دهد.

  3.11 چنانچه مشترکین در استفاده از خدمات موضوع سند حاضر با مشکلی مواجه شوند، می توانند از کانال های ارتباطی از جمله مراکز تماس، مراکز خدمات ، گفتگوی بر خط در وب سایت ایرانسل، نرم افزار کاربردی ایرانسل من و ….. استفاده نمایند.

 • هزینه‌ها

  4.1 مشترک باید در قبال برخورداری از خدمات شبکه و هر یک از محصولات و یا خدماتی که توسط ایرانسل ارائه می‌شود، خواه وی از خدمات شبکه استفاده می‌کند یا خیر، هزینه های مربوطه را وفق تعرفه های مصوب به شرکت ایرانسل پرداخت نماید.

  4.2 ایرانسل می‌تواند پس از اعلام عمومی تعرفه های جدید، مبادرت به تغییر این هزینه‌ها کند و تغییر هزینه‌ها را از تاریخ تعیین شده اعمال نماید.

  4.3 مشترک باید مبالغ قابل پرداخت به ایرانسل را به جز در مواردی که کتباً توافقات دیگری با ایرانسل به عمل آمده باشد، بر اساس نوع منتخب خود به صورت الکترونیکی یا دیگر روش‌های پرداخت مورد تأیید ایرانسل به نحو ذیل انجام دهد :

  4.3.1 در ازای دریافت صورتحساب یا حسب توافق طرفین.

  4.3.2 مشترکین اعتباری ( پیش پرداخت ) هزینه را قبل از استفاده از طریق خرید طرح ، بسته افزایشی و یا … پرداخت می نمایند.

  4.3.3 مشترکین ( پس پرداخت ) :

  اول – بر اساس صورت حساب صادره : تا 30 روز پس از دریافت صرتحساب

  دوم- اعلام ایرانسل در طی دوره صورت حساب: این اعلام ممکن است از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی صورت پذیرد.

  تبصره1 : در صورت عدم پرداخت بدهی در مهلت مقرر، دسترسی مشترک به حالت تعلیق در خواهد آمد.

  4.4 صرفنظر از مفاد بند 4.3 ایرانسل می‌تواند پس از ارائه ابلاغ کتبی به مشترک تشریفات و شرایط صدور صورتحساب و پرداخت آن را تغییر دهد.

  4.5 مشترک صورتحساب خود را به یکی از روش هایی که در فرم ثبت نام مشخص می نماید دریافت خواهد نمود. مشترک باید صورتحساب را کنترل کند تا از صحت محتوای آن اطمینان حاصل کند. مشترک می‌تواند پس از پرداخت هزینه‌های مربوطه خواستار صدور ریز صورتحساب خود شود. چنانچه در طول 30 روز پس از پرداخت صورتحساب ایرادی به محتوای آن صورت نگیرد فرض بر این خواهد بود که محتوای آن صحیح می‌باشد.

  4.6. محاسبه و مطالبه هزینه مکالمات محلی و کشوری بر اساس ثانیه انجام می پذیرد.

 • تضمین پرداخت

  5.1 مشترک بدین وسیله می‌پذیرد که در صورت درخواست ایرانسل، مبلغی را تحت عنوان ” تضمین پرداخت ” جهت پرداخت هر یک از هزینه‌ها از جمله و نه محدود به هزینه اتصال و هرگونه هزینه دیگری در ارتباط با تأمین خدمات شبکه، نزد ایرانسل بسپارد.

  5.2 هیچ گونه سودی به مبالغ تضمین پرداخت تعلق نخواهد گرفت. ایرانسل می‌تواند این مبلغ را مادامی که این قرارداد فسخ نشده است، در اختیار داشته باشد و ایرانسل می‌تواند بدهی های معوقه مشترک را از مبلغ تضمین پرداخت کسر کند.

 • تعلیق

  6.1 در صورت وقوع موارد ذیل ایرانسل می‌تواند به هر نحو ممکن دسترسی مشترک به خدمات شبکه را به حال تعلیق درآورد:

  6.1.1 چنانچه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تغییر، نگهداری یا اصلاح شبکه یا خدمات شبکه باشد. در مورد قطعی های پیش بینی شده، ایرانسل تلاش خواهد نمود که این موارد را در اسرع وقت به اطلاع مشترک برساند.

  6.1.2 چنانچه مشترک نتواند به تعهدات اساسی خود عمل کرده یا چنانچه وی برخی از شرایط اساسی سند حاضر را از جمله تعهد به پرداخت به موقع صورتحساب ها را نقض کند.

  6.1.3 چنانچه مشترک بدون موافقت کتبی ایرانسل دسترسی به خدمات شبکه یا دیگر خدمات ایرانسل را به شخص یا اشخاص ثالثی که در محل ارائه خدمات قرار ندارند، ارائه داده یا مجدداً این خدمات را به فروش برساند.

  6.1.4 چنانچه میزان استفاده مشترک هر زمان از اعتبار یا حد کارکرد که ایرانسل به تشخیص خود تعیین و در هر مورد به مشترک اعلام می‌نماید، فراتر رود.

  6.2 ایرانسل این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که برای ارائه آن دسته از خدمات شبکه که بر اساس شرایط موضوع این ماده به حال تعلیق درآمده از مشترک هزینه‌ای بابت اتصال مجدد دریافت کند. هزینه اتصال بر طبق آخرین تعرفه مصوب خواهد بود.

  6.3 به جز در مورد تعلیق موضوع بند 6.1.1 ارائه خدمات در طول مدت قرارداد نباید با وقفه مواجه شود. مشترک باید در طول دوره تعلیق نیز تمامی هزینه‌های مترتبه را بپردازد مگر اینکه ایرانسل کتباً خلاف این روند را بپذیرد.

 • غیرفعال‌سازی

  چنانچه مشترک دائمی بدهی خود را تا 45 روز پس از مهلت پرداخت تسویه ننماید و مشترک اعتباری حساب خود را تا 90 روز پس از تاریخ اعتبار نسبت به شارژ حساب خود اقدام ننمایند، ایرانسل می تواند حساب مشترک را غیر فعال سازد و در اینصورت مشترک تأیید می‌کند که ایرانسل ممکن است شماره مشترک را غیرفعال وآن رابه مشترک دیگری اختصاص دهد.

 • حدود مسئولیت‌ها

  ایرانسل به جزء در رابطه با خساراتی که ناشی از قصور و یا تقصیر ایرانسل باشد هیچ گونهمسئولیتی در قبال سایر خسارات وارد شده به مشترک ندارد.

 • شرایط عمومی

  9.1 ایرانسل می‌تواند در صورت بروز هر گونه تغییر در مالیات‌ها، قوانین، مقررات، ضوابط و شرایط پروانه یا تغییر اوضاع و احوال و موارد مشابه پس از تائید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، مبادرت به تغییر ضوابط و شرایط این قرارداد کند. ایرانسل مشترک را از چنین تغییراتی مطلع می‌کند.

  9.2 چنانچه ایرانسل در اعمال حقوق خود تساهل و مدارا نشان داده و یا به مشترک فرصت دهد، این امر به هیچ وجه به حقوق ایرانسل خدشه‌ای وارد ننموده و یا این شرکت را از اعمال حقوق خود در آینده محروم نمی‌سازد.

  9.3 مشترک می پذیرد که ایرانسل می تواند در چارچوب قوانین و مقررات حاری کشور بر خدمات اراده شده به مشترک در چارچوب سند حاضر نظات نماید.

  9.4 مشترک اعلام می دارد که نشانی اعلام شده در فرم ثبت نام اقامتگاه قانونی وی تلقی شده و محل ابلاغ هر گونه اخطار یا اوراق مربوط به این قرارداد می‌باشد.

  9.5 مشترک می‌تواند با ارسال ابلاغ کتبی یا آنلاین به طرف مقابل نشانی خود را به هر نشانی دیگری به استثنای صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تغییر دهد.

  9.6 مشترک هنگام تکمیل فرم تقاضای خدمات باید دارای اهلیت یا اختیار قانونی در خصوص خرید این خدمات باشد.

  9.7 مشترک می پذیرد که در صورت قطع برق یا خرابی سرویس باند پهن، یا وقفه در ارائه خدمات در نتیجه فعل یا ترک فعل اشخاص ثالث یا ارائه کنندگان خدمات به ایرانسل یا وقوع رویدادهای ورای کنترل ایرانسل، این شرکت قادر به ارائه خدمات شبکه نخواهد بود.

  9.8 در شرایطی که مشترک از سرویس مکالمه در باند پهن جهت برقراری تماس‌ با کد های اضطراری استفاده می‌کند، اطلاعات محل که توسط خدمات اضطراری دریافت می‌شود محدود به نشانی محل نصب تجهیزات خواهد بود.

  9.9 ایرانسل مسئولیتی در قبال عدم دستیابی به خدمات شبکه در یک منطقه خاص، عدم اطلاع رسانی یا ارائه اطلاعات غیردقیق در مورد موقعیت جغرافیایی، تغییر کیفیت خدمات شبکه و سرعت جابجایی اطلاعات متأثر از شرایط جغرافیایی و جوی و اختلال یا قطع دسترسی به سرویس‌های اضطراری در مواردی که خارج از کنترل آن می باشد به جزء آدرس اعلامی مشترک را بر عهده ندارد.

  9.10 ایرانسل مسئولیتی در برابر اختلالات ناشی از وقوع جنگ، اعتصاب، بلایای طبیعی یا دیگر قوای قهریه ندارد.

 • خط مشی استفاده منصفانه

  11.1 تمامی خدمات شبکه ایرانسل در راستای «خط‌مشی استفاده منصفانه» ایرانسل ارائه می‌شود. مشترک می‌پذیرد که از تمامی خدمات شبکه چه برای اهداف شخصی و چه برای اهداف تجاری در چارچوب ذیل استفاده کند. مشترک متعهد می‌شود که خود، اعضای خانواده و (در مورد مشتریان شرکتی) کارکنان شرکت از این خط‌مشی متابعت خواهند کرد.

  11.2 ایرانسل برای برخی گزینه‌های خاص بسته افزایشی، محدودیت کاربری تعریف می‌کند. در صورت نزدیک شدن مشترک به حد دسترسی یا در صورت گذشتن مشترک از حد دسترسی ایرانسل ممکن است از طریق پورتال خود این موضوع را به اطلاع مشترک برساند. با این وجود مشترک می‌پذیرد که مسئولیت اصلی کنترل و آگاهی از میزان مصرف بر عهده خود مشترک است.

  11.3 مشترکین می توانند با روشهای زیر به اطلاعات حساب خود دسترسی داشته باشند :

  اپلیکیشن ایرانسل‌من

  نسخهٔ تحت وب ایرانسل‌من

  11.4 مشترکین می توانند از طریق وب سایت ایرانسل و نرم افزارهای مورد تایید این شرکت، بصورتonline سرعت خط خود را بسنجند. سایر پارامترهای کیفیت (تاخیر (Latency ) و از دست رفتن داده ها ( Packet loss)) از طریق Ping کردن سرور ایرانسل امکان پذیر می باشد.

  11.5 از خدمات شبکه ایرانسل نمی‌توان برای موارد ذیل استفاده کرد:

  11.5.1 فعالیت‌های غیرقانونی، نامشروع، تبهکارانه یا بزهکاری.

  11.5.2 ارسال، دریافت، نشر، اعلان، توزیع، پخش، تشویق به دریافت، ارسال، ضبط، مرور یا استفاده از هر گونه مطالب اهانت‌‌آمیز، زننده، افتراآمیز، ناشایسته، ناپسند، غیرقانونی، تهدیدآمیز یا نقض کپی‌رایت، علایم تجاری، حقوق مالکیت معنوی، محرمانگی، حریم خصوصی یا هر گونه حقوق دیگر اشخاص.

  11.5.3 ارسال، دریافت، نشر، اعلان، توزیع، پخش، دریافت، ضبط، مرور یا ترویج استفاده از هر گونه مطالب مربوط به اقدامات یا تهدیدهای تروریستی.

  11.5.4 ارسال یا بارگذاری آگاهانه یا غیرآگاهانه هرگونه مطالب الکترونیکی (شامل و نه محدود به فایل‌های حاوی ویروس، Trojan، Worm، فایل‌های مخرب یا هرگونه نرم‌افزار یا برنامه مشابه) که می‌تواند منجر به اختلال، آسیب، تخریب یا محدود شدن عملکرد هر گونه نرم‌افزار یا سخت‌افزار رایانه‌ای یا تجهیزات مخابراتی متعلق به ایرانسل یا هر کاربر اینترنتی یا هر فرد دیگری شود.

  11.5.5 فعالیت‌هایی که منجر به نقض حریم خصوصی دیگر افراد، مزاحمت، آزار و اذیت یا تشویش و اضطراب دیگران شده همچون ارسال ایمیل‌های ناخواسته یا هر ایمیلی که منجر به دادخواهی دریافت‌کننده ایمیل‌های ناخواسته شود.

  11.5.6 فعالیت‌هایی که منجر به نقض حقوق دیگران می‌شود شامل دریافت، نصب یا توزیع نرم‌افزارهای فاقد اجازه نشر یا نرم‌افزارهای فاقد پروانه، حذف مشخصات مولف، ابلاغ‌های قانونی یا برچسب‌ها و مشخصات مالک نرم‌افزار در کلیه فایل‌های بارگذاری شده، تحریف منشاء یا منبع هرگونه نرم‌افزار یا دیگر مطالب.

  11.5.7 هر چیزی که ممکن است منجر به اختلال، محدودیت، ممانعت یا تداخل در شبکه و خدمات شبکه ایرانسل یا دیگر مشترکین شده یا منجر به تخریب میزبان اینترنت یا شبکه شده از جمله ممانعت از ارائه خدمات، Mailbomb و Flooding.

  11.5.8 استفاده بیش از حد یا افزایش بار شبکه یا هرگونه فعالیتی که ممکن است منجر به ایجاد اختلال در عملکرد شبکه شود.

  11.5.9 طی نکردن روند تأیید کاربر یا روندهای امنیتی میزبان اینترنت یا شبکه ایرانسل یا هرگونه تلاش برای دسترسی به خدمات شبکه از طرقی برای فرار از پرداخت هزینه‌ها.

  11.5.10استفاده از برنامه‌ها و سرورهایی که خدمات شبکه را در اختیار دیگران قرار می‌دهد همچون و نه محدود به کافی‌‌نت، راه‌اندازی یک سرور وب، ایمیل یا ftp برای برقراری ارتباطات خارجی مگر اینکه چنین حقوقی بر اساس یک قرارداد دیگر از طرف ایرانسل به مشترک تفویض شده باشد.

  11.6 اینترنت حاوی مطالب بسیاری است که ممکن است از نظر کاربران اهانت‌آمیز یا قابل اعتراض باشد. مشترکین به اختیار خود به این مطالب دسترسی می‌یابند. ایرانسل هیچگونه کنترلی بر این مطالب ندارد و مسئولیتی نیز در ارتباط با آنها به عهده نمی‌گیرد. مشترکین می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای خاصی دسترسی به برخی مطالب در اینترنت را محدود سازد.

  پیوست شماره یک

  1- مودم های ذیل مورد تائید شرکت ایرانسل می باشد در صورت تغییر، لیست آخرین مودم های مورد تائید ایرانسل، در وب سایت این شرکت موجود می باشد:

  1- 1 مودم های داخلی:

  الف. DT-350

  ب. ———————

  2- 1 مودم های خارجی:

  الف. ————-