js

آخرین اخبار

4,5 آبان 1388:ایرانسل برنده جایزه ملی مدیریت پروژه ایران شد

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این اپراتور به دلیل راه اندازی موفقیت آمیز فازهای صفر تا سه دومین شبکه اپراتوری تلفن همراه کشور در طول سه سال گذشته موفق به دریافت این جایزه ملی شد.

 4,5  آبان 1388:ایرانسل برنده جایزه ملی مدیریت پروژه ایران شد
 
براساس بیانیه هیات داوران جایزه ملی مدیریت پروژه ایران، به دلیل مدیریت ریسک، انتقال موفق فناوری، مدیریت یکپارچه ایرانی-خارجی، مدیریت زمان و منابع، بازاریابی موفق و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده، جایزه ملی مدیریت پروژه به ایرانسل اهدا شد.
ترغیب سازمان پروژه برای انجام خودارزیابی، تبادل تجربیات الگوهای برتر، ایجاد رقابت سالم در کشور جهت تعالی و بالندگی و ارزیابی و شناخت نقاط قوت در زمینه های بهبود از مهمترین اهداف اهدای جایزه ملی مدیریت پروژه بوده است.