خرید آنلاین بسته‌های ترکیبی.

.

خرید آنلاین بسته‌های ترکیبی

شما مشترکان می‌توانید با توجه به میزان استفاده خود از اینترنت همراه و اینترنت ثابت، بسته ترکیبی موردنظرتان را انتخاب کنید تا الگویی مقرون به صرفه برای هزینه‌هایتان داشته باشید. .
.

 • بسته‌های ترکیبی پس از دریافت پیامک تاییدیه فعال‌سازی، قابل استفاده خواهند بود.
 • در صورت فعال بودن سایر طرح‌های تشویقی و تخفیفی، اولویت مصرف با «بسته ترکیبی» خواهد بود.
 • برای اطلاع از میزان اعتبار بسته خریداری شده، کد #۵۵*۱۴۱* را شماره‌گیری کنید.
 • در بسته ترکیبی اینترنت همراه و ثابت، بسته اینترنت ثابت تنها برای مشترکان اعتباری و بسته اینترنت همراه هم برای مشترکان دائمی و هم اعتباری است.
 • برای مشاهده باقیمانده اعتبار بسته‌های حرفه‌ای، پیشرفته و پایه کد #۲۰۰*۱۴۱* را شماره گیری کنید.
 • برای خرید بسته‌هایی با قیمت بیش از دویست هزار تومان، می‌توانید از همه روش‌های خرید بسته به غیر از «خرید از درگاه بانکی از طریق کددستوری» استفاده کنید. در صورت تمایل به پرداخت از طریق اعتبار سیم‌کارت، کافیست اعتبار سیم‌کارت شما بیش از مبلغ بسته باشد.
 • مبالغ داخل لیست بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده هستند.
.
 • فیلتر
 • محدوده قیمت را انتخاب کنید (تومان)
 • rng
 • انواع بسته ها
durationbandwidthnetussdpricenewspeciallang22langprice2pidselltypebandwidth-durationprice-durationSortOrderall-bandwidthcaplessthan100mbcap100to500mbcap500mbto2gcap2gto10gcapgratherthan10gunlimitedlnkoffercontentprecheckpostcheckbothcheckuser_numberdial
۳۰ روزه5 GB*555*2*3*10#39,000 تومانFalse5 گیگابایت اینترنت همراه-1000 دقیقه مکالمه ایرانسلی-1000 پیامک فارسی ایرانسلیFalseFa13083FalseFalseFalseFalseFalseFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=aad779f2-b720-44aa-8f69-aca0d4698a68&tdpid=73
۳۰ روزه2 GB*555*2*3*9#25,000 تومانFalse2 گیگابایت اینترنت همراه-500 دقیقه مکالمه ایرانسلی-500 پیامک فارسی ایرانسلیFalse13083FalseFalseFalseFalseFalseFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=23bb553c-624f-4b92-bfc7-46a05eb12ac3&tdpid=73
۳۰ روزه1 GB*555*2*3*8#14,000 تومانFalse1 گیگابایت اینترنت همراه-200 دقیقه مکالمه ایرانسلی-200 پیامک فارسی ایرانسلیFalseFa13083FalseFalseFalseFalseFalseFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=8a23f3d5-17ec-45f5-ba11-374068daba17&tdpid=73
۳۶۵ روزه300 GB450,000 تومانFalse100 گیگابایت اینترنت همراه - 200 گیگابایت اینترنت ثابتFalse490500743بیشتر از 10GBبالای 50,000 تومانFalseFalseFalseFalseFalseTrue../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=58358e44-9219-49a5-91ae-44801c6013c7&tdpid=73
۳۶۵ روزه216 GB324,000 تومانFalse72 گیگابایت اینترنت همراه - 144 گیگابایت اینترنت ثابتFalse353160743بیشتر از 10GBبالای 50,000 تومانTrueFalseFalseFalseFalseTrue../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=d0f18466-a394-45d3-9901-b9762ab433b8&tdpid=73
۳۶۵ روزه144 GB216,000 تومانFalse48 گیگابایت اینترنت همراه - 96 گیگابایت اینترنت ثابتFalse235440743بیشتر از 10GBبالای 50,000 تومانTrueFalseFalseFalseFalseTrue../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=2c634da7-43d3-4ec8-bf9b-8da02df002d4&tdpid=73
۱۸۰ روزه12 GB*555*2*6*2#105,000 تومانFalse12 گیگابایت اینترنت همراه-3000 دقیقه مکالمه ایرانسلی-3000 پیامک فارسی ایرانسلیFalse13083FalseFalseFalseFalseFalseFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=c1f6cde7-b2c7-4054-ba86-01ca10cd55f2&tdpid=73
۱۸۰ روزه6 GB*555*2*6*1#54,000 تومانFalse6 گیگابایت اینترنت همراه-1200 دقیقه مکالمه ایرانسلی-1200 پیامک فارسی ایرانسلیFalseFa13083FalseFalseFalseFalseFalseFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=5b4d3cf1-2919-4802-999c-36461a68989e&tdpid=73
۹۰ روزه15 GB*555*2*5*3#110,000 تومانFalse15 گیگابایت اینترنت همراه-3000 دقیقه مکالمه ایرانسلی-3000 پیامک فارسی ایرانسلیFalseFa13083FalseFalseFalseFalseFalseFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=5d7c1548-17d7-4792-9cd8-e681b839de7b&tdpid=73
۹۰ روزه6 GB*555*2*5*2#63,000 تومانFalse6 گیگابایت اینترنت همراه-1500 دقیقه مکالمه ایرانسلی-1500 پیامک فارسی ایرانسلیFalseFa13083FalseFalseFalseFalseFalseFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=f705a55e-9ab3-4513-a27c-8f47f3e002e8&tdpid=73
۹۰ روزه3 GB*555*2*5*1#31,000 تومانFalse3 گیگابایت اینترنت همراه-600 دقیقه مکالمه ایرانسلی-600 پیامک فارسی ایرانسلیFalseFa13083FalseFalseFalseFalseFalseFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=19737ac6-42ab-4f15-8e0b-9dd7b5dbe94b&tdpid=73
۹۰ روزه90 GB135,000 تومانFalse30 گیگابایت اینترنت همراه - 60 گیگابایت اینترنت ثابتFalse147150743بیشتر از 10GBبالای 50,000 تومانTrueFalseFalseFalseFalseTrue../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=aef960a9-8702-425e-b7b9-2a38a56e51c0&tdpid=73
۶۰ روزهحرفه ای4G, 3G, 2G*555*2*4*3#۶۵,۰۰۰ تومانFalseویژه مشترکان دائمی - ۱۰۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی - ۱۰۰۰ دقیقه مکالمه - ۱۰ گیگابایت اینترنت همراهFalse13083TrueFalseFalseFalseFalseTrue../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=f26209d5-6661-44e5-bf01-4e9081496475&tdpid=73
۶۰ روزهپیشرفته4G, 3G, 2G*555*2*4*2#۴۰,۰۰۰ تومانFalseویژه مشترکان دائمی - ۵۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی - ۵۰۰ دقیقه مکالمه - ۵ گیگابایت اینترنت همراهFalse13083TrueFalseFalseFalseTrueFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=bcaacda9-9362-42d6-9f3d-15848598a36f&tdpid=73
۶۰ روزهپایه4G, 3G, 2G*555*2*4*1#25,000 تومانFalseویژه مشترکان دائمی - ۳۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی - ۳۰۰ دقیقه مکالمه - ۲ گیگابایت اینترنت همراهFalse13083TrueFalseFalseFalseTrueFalse../Home/ShowPage.aspx?Object=FORM&ID=F47E78EA-88B2-41C3-8A64-5AB163F5708B&CategoryID=0a8fb22b-95d5-4361-8b92-f2b404ea7256&layoutid=aece72b3-12b8-471d-844d-7f558fe33db7&FKFieldID=a11139be-8f03-4d33-a43e-0e29f2b209cd&FKRecordID=3419c28f-54d5-466c-aa47-ad59725ad2fc&tdpid=73

ممکن است دوست داشته باشید: