سرویس میزبان تماس.

میزبان تماس

با سرویس «میزبان تماس»، مخاطب شما هزینه تماس برقرار شده از سوی شما را به عهده می‌گیرد..
.

با استفاده از این سرویس در صورتی که از فردی بخواهید تا میزبان تماس شما باشد، ابتدا مخاطب شما به سیستم گویا متصل می‌شود و در صورت پذیرش هزینه تماس از سوی وی، ارتباط برقرار می‌گردد.

برای استفاده از این سرویس، کاربر مبدا می‌تواند هم سیم‌کارت دائمی و هم سیم‌کارت اعتباری داشته باشد، در حالی که کاربر مقصد که قصد میزبانی تماس را دارد لازم است تا سیم‌کارت اعتباری ایرانسل داشته باشد.
.

برای استفاده از این سرویس، شماره کسی که می‌خواهید هزینه تماس شما را متقبل شود را به صورت #شماره مقصد با صفر*۷۰۴* شماره‌گیری کنید.

به عنوان مثال اگر شماره مقصد شما ۰۹۳XXXXXXXX باشد برای درخواست میزبانی تماس لازم است تا کد زیر را شماره‌گیری کنید:

 
*۷۰۴*۰۹۳XXXXXXXX#
 

پس از آن، تلفن گویا با فرد مورد نظر تماس می‌گیرد و در صورت موافقت او با بر عهده گرفتن هزینه تماس شما، تماس برقرار می‌شود.

 

شما به عنوان میزبان تماس می‌توانید از طریق کد #۷۰۴* ، افراد را در فهرست «مجاز» یا «غیرمجاز» استفاده از این سرویس در زمان برقراری ارتباط قرار دهید.

ممکن است دوست داشته باشید: