.

کد اختصاصی دستوری ایرانسل

کاربـران بـا اسـتفاده از آن مـی تواننـد بـه منـوی شـرکت ارائه دهنـده سـرویس دسترسـی پیدا کـرده و انواع سـرویس های مـورد نظـر خـود را دریافت نمایند

.
.

کـد کوتـاه دسـتوری یـک ابـزار ارتباطـی سـریع، امـن و بـا کاربـری بسـیار آسـان بـر بسـتر شـبکه تلفـن همـراه اسـت کـه کاربـران بـا اسـتفاده از آن مـی تواننـد بـه منـوی شـرکت ارائه دهنـده سـرویس دسترسـی پیدا کـرده و انواع سـرویس های مـورد نظـر خـود را دریافت نمایند. اسـتفاده از ایـن سـرویس، نیـازی بـه انجـام تنظیمـات یـا نصـب برنامـه بـر روی گوشـی نداشـته و بـا هـر نـوع گوشـی، مسـتقل از سیسـتم عامـل آن، قابـل اسـتفاده اسـت.

سـامانه کدهـای دسـتوری ایرانسـل یـک سـامانه پیشـرفته بـا انعطـاف بـالا بـرای تعریف انـواع سـرویس های تعاملی اسـت که بسـتر مورد نیاز سـازمان های بسـیاری را برای ارتقا سـطح خدمت رسـانی فراهم می آورد. مزیت مهم این سـرویس بـرای سـازمان هـا ایـن اسـت کـه جهـت اسـتفاده از آن نیـازی بـه داشـتن زیرسـاخت های برنامـه نویسـی خاصـی نیسـت و سـازمان هـا از طریـق رابـط کاربـری منعطفی که توسـط ایرانسـل در اختیارشـان قرار می گیرد، مـی تواننـد بـه راحتـی و در کمترین زمان سـرویس خود را ایجـاد نمـوده و یـا آن را تغییـر دهنـد.

ایرانسـل محاسـبه USSDیـک ویژگـی مهـم سـرویس هزینـه آن بـرای ارائه دهنـدگان خدمـات، بر مبنـای ظرفیت اسـتفاده از سـرویس بـوده و هیـچ هزینـه دیگـری از شـرکت ها دریافـت نمی شـود. بـه ایـن ترتیـب هر سـازمانی بسـته بـه نیـاز خـود، از ظرفیـت ایـن بسـتر اسـتفاده نموده و هزینـه ای کـه پرداخـت می نمایـد، متناسـب بـا آن اسـت. در حـال حاضـر سـرویس کد کوتاه دسـتوری ایرانسـل در رقمی، مناسـب اسـتفاده برای ۵ و ۴،۳سـه دسـته کدهای سازمان های بزرگ کسب و کارهای کوچک و متوسط است.

مهمترین کاربردهای این سامانه عبارت است:

  •  انـواع خدمـات عمومـی همـراه ماننـد خدمـات مربـوط بـه شـهرداری ها، نیـروی انتظامـی، پسـت و نظایـر آن
  •  انـواع خدمـات پرداخـت الکترونیـک ماننـد خریـد شـارژ، خریـد بلیـت و پرداخـت قبـوض و جرایـم
  •  خدمـات بانکـداری همـراه ماننـد اطـلاع از تغییـرات حسـاب، گرفتـن موجـودی و غیـره
  •  خدمات پس از فروش به مشتریان و ذینفعان شرکت
.
.

مزایا و یا ویژگی های سیم کد کوتاه دستوری ایرانسل برای کسب و کار شما

  •  عدم نیاز به نصب نرم افزار بر روی تلفن همراه کاربران
  •  قابلیت استفاده با هر گوشی تلفن همراه
  •  نمایـش خدمـات در یـک منـو و عـدم نیـاز بـه حفـظ کردن کدهـای متفاوت
  •  امـکان پاسـخ بـه درخواسـت مشـترک بـه صـورت آنی از طریـق پیامـک، پیـام تصویری، نامـه الکترونیک
  •  امکان تعیین نوع خدمات به صورت مجزا
  •  امکان شخصی سازی سرویس برای شرکت ها و یا سازمان ها
.
.

هر کد دستوری به مدت یک سال با توجه به قرارداد دوجانبه به شرکت یا سازمان اجاره داده می شود. قیمت کدهای دستوری براساس تعداد تراکنش برثانیه TPS درخواستی و نوع شماره کد محاسبه خواهد شد.

سازمانها یا شرکتها می توانند کد دستوری مورد نظر خود را در در نامه رسمی ممهور به آدرس EB@mtnirancell.ir ارسال نمایند. در صورتیکه کد مورد نظر شامل کدهای شبای بانکها و یا کدهای رزرو دیگر سازمانها نباشد، می توان کد دستوری را برای شما رزرو کرد.

خیر – در سامانه فقط امکان ارسال به شماره های ایرانسل وجود دارد

ممکن است دوست داشته باشید :