.

خدمات NFC و پرداخت خرد

بـــا داشـــتن ســـیم کارت NFC ، بـــدون نیـــاز بـــه کارت هـــای بانکـــی می تـــوان اطلاعـــات مربـــوط بـــه آنهـــا را روی ســـیم کارت و بصـــورت امـــن ذخیـــره نمـــود و کلیـــه تراکنش هـــا و پرداخـــت هـــا را بـــا نزدیـــک کـــردن گوشـــی بـــه پذیرنـــده و بـــدون نیـــاز بـــه وارد کـــردن رمـــز، بـــه ســـرعت انجـــام داد.

.
.

بـــا افزایـــش اســـتفاده از تلفـــن همـــراه در زندگـــی روزمـــره، نقـــش آن در انجـــام امـــور جـــاری نیـــز در حـــال پررنگ تـــر شـــدن اســـت. ایـــن نقـــش کـــه در حـــال حاضـــر اغلـــب در قالـــب بررســـی ویژگـــی هـــای خدمـــات و محصـــولات و خریـــد الکترونیکـــی خلاصـــه می شـــود، بـــا توســـعه راهکارهـــای پرداخـــت همـــراه، وارد فـــاز جدیـــدی خواهـــد شـــد. در ایـــن راســـتا ایرانســـل ســـرمایه گذاری های مکانـــی را جهـــت ایجـــاد بســـترهای نویـــن پرداخـــت و بانکـــداری همـــراه انجـــام داده اســـت و در گام اول نســـبت بـــه راه انـــدازی ســـامانه جامـــع NFC اقـــدام نمـــوده اســـت

فنـــاوری NFC بســـتری را فراهـــم می نمایـــد کـــه بتـــوان از فضـــای ایـــن ســـیم کارت و بســـتر شـــبکه ارتباطـــی انـــواع خدمـــات پرداخـــت و بانکـــداری همـــراه را ارائـــه کـــرد. ایـــن فنـــاوری، نوعـــی ارتبـــاط رادیویـــی کـــه در فاصلـــه کمتـــر از 10 ســـانتیمتر بیـــن دو دســـتگاه مجهـــز بـــه مـــاژول NFC (مثـــلا گوشـــی حـــاوی ســـیم کارت NFCو پایانـــه پذیرنـــده پرداخـــت) برقـــرار شـــده و انجـــام تراکنـــش را امـــکان پذیـــر می ســـازد. بـــا داشـــتن ســـیم کارت NFC ، بـــدون نیـــاز بـــه کارت هـــای بانکـــی می تـــوان اطلاعـــات مربـــوط بـــه آنهـــا را روی ســـیم کارت و بصـــورت امـــن ذخیـــره نمـــود و کلیـــه تراکنش هـــا و پرداخـــت هـــا را بـــا نزدیـــک کـــردن گوشـــی بـــه پذیرنـــده و بـــدون نیـــاز بـــه وارد کـــردن رمـــز، بـــه ســـرعت انجـــام داد؛ امـــری کـــه در انجـــام خریدهـــای خـــرد یـــک مزیـــت مهـــم به شـــمار مـــی رود.

.
.

مزایا و یا ویژگی های خدمات NFC و پرداخت خردایرانسل برای کسب و کار شما

  •  امـــکان تعریـــف انـــواع کیـــف پـــول بـــا کارت هـــای نقـــد
  •  پرداخت آسان تر و سریع تر
  •  عـــدم نیـــاز بـــه حمـــل کارت هـــای بانکـــی متعـــدد و یـــا پـــول نقـــد
  •  امکان تعریف بیش از یک کارت
  •  امـــکان غیرفعال ســـازی فـــوری ســـرویس هـــا در صـــورت مفقـــود شـــدن گوشـــی
  •  امـــکان مشـــاهده و مدیریـــت تراکنش هـــا بـــر روی اپلیکیشـــن پرداخـــت همـــراه

ممکن است دوست داشته باشید :