.

سرویس وای فای سازمانی

از طریق این سرویس مشـتریان حین حضور در سازمان از خدمات اینترنت پرسرعت بـه کمک فناوری وای فای بهره مند شوند

.
.

شـبکه وای فـای سـازمانی ایرانسـل، خدمتـی اسـت کـه ایرانسـل بـه سـازمان ها، شـرکت ها و ارائه دهنـدگان خدمـات کـه دارای بازدید کننـدگان حقیقـی و حقوقـی هسـتند، ارائـه می کنـد تـا از طریـق آن مشـتریان حیـن حضـور در سـازمان از خدمـات اینترنـت پرسـرعت بـه کمـک فنـاوری وای فـای بهره منـد شـوند. بدین ترتیـب بـا نصـب تجهیـزات مربوطـه در محـل کسـب و کار سـازمان های متقاضـی و بـا اسـتفاده از پوشـش شـبکه بی سـیم، فضـای سـازمان تحـت پوشـش قـرار گرفتـه و مشـتریان بـا دریافـت پیامـک محتوی رمـز عبور و فعال کـردن وای فـای تلفـن همـراه خـود، بـه اینترنـت متصـل مـی شـوند. شـبکه وای فـای سـازمانی خدمت مناسـبی بـرای هتل ها، بیمارسـتان ها، رسـتوران ها و مراکـز خریـدی اسـت کـه تمایـل دارنـد بـا مجهـز کـردن فضـای کسـب و کار خـود بـه پوشـش اینترنـت، بـرای مشتریان شـان ارزش افزوده خلـق نماینـد. همچنیـن سـازمان های متقاضـی قـادر بـه خریـد ترافیـک انبـوه دیتـا هسـتند و می تواننـد بـا تعریف

بسـته های متفـاوت، ایـن بسـته هـا را بـه فروش رسـانند. همچنیـن صاحبـان کسـب و کارهـا و شـرکت هایی کـه در ایـن مراکـز مسـتقر هسـتند، نیـز می تواننـد اشـتراک سـازمانی ایـن سـرویس را تهیـه کننـد.

.
.

مزایا و یا ویژگی های سرویس وای فای سازمانی ایرانسل برای کسب و کار شما

  •  ارائه سـرویس به کاربران همه اپراتورهای تلفن همراه با امکان احراز هویت از طریق سـیم کارت امکان ارایه سرویس به صورت سازمانی
  •  امکان تعریف بسته های متفاوت برای کاربران
  •  امـکان ارائه سـرویس وای فـای با حجم محدود رایگان در مکان هـای مورد نظر سـازمان
  •  ارائه تبلیغات بر روی سامانه وای فای

ممکن است دوست داشته باشید :