.

تبلیغات بر بستر تلفن همراه

می توان در بازه های موردنظر متقاضی، در انتهای کلیه پیام های زیر که در شبکه ایرانسل ارسال می گردد، پیام های کوتاه تبلیغاتی یا اطلاع رسانی گنجانده شـــود

.
.

ایـــن ســـرویس بـــر اســـتفاده از ظرفیـــت موجـــود در ســـاختار اطلاع رســـانی شـــبکه ایرانســـل بـــرای مشـــترکان خـــود مبتنـــی اســـت و از ابزارهـــای تبلیغاتـــی جـــذاب بـــرای ســـازمان ها اســـت. بـــا اســـتفاده از ایـــن ســـرویس می تـــوان در بازه هـــای موردنظـــر متقاضـــی، در انتهـــای کلیـــه پیام هـــای زیـــر کـــه در شـــبکه ایرانســـل ارســـال می گـــردد، پیام هـــای کوتـــاه تبلیغاتـــی یـــا اطلاع رســـانی گنجانـــده شـــود:

 •  EOCN پیام اطلاع رسانی از هزینه تماس
 •  MCA پیام اطلاع رسانی تماس از دست رفته
 •  PCM پیام با من تماس بگیر

در حـــال حاضـــر تبلیغـــات تعاملـــی ایرانســـل بـــر ســـه بســـتر زیـــر قابـــل اســـتفاده اســـت :

 •  پیام اطلاع رسانی از هزینه تماس End Of Call Notification : پیامـــی اســـت کـــه در پایـــان هـــر مکالمـــه، هزینـــه تمـــاس و باقی مانـــده اعتبـــار مشـــترک، بـــرای وی نمایـــش داده می شـــود. در صـــورت درخواســـت متقاضـــی بـــرای
 •  اســـتفاده از ظرفیـــت ایـــن پیـــام، متـــن پیـــام تبلیغاتـــی بـــرای USSDدر ادامـــه متـــن ایـــن پیـــام کـــه در بســـتر مشـــترک ارســـال می شـــود قـــرار می گیـــرد.
 •  اعلام تماس های ناموفق MCA Missed Call Alert :هـــرگاه امـــکان تمـــاس بـــا مشـــترکان ایرانســـل بـــه هـــر دلیلـــی فراهـــم نشـــود (بـــرای مثـــال خامـــوش بـــودن گوشـــی همـــراه و یـــا در دســـترس نبـــودن مشـــترک)، به محـــض رفـــع محدودیـــت مذکـــور و در دســـترس قـــرار گرفتـــن مشـــترک، پیامکـــی حـــاوی شـــماره تلفـــن، تاریـــخ و ســـاعت تماس هـــای از دســـت رفتـــه بـــرای مشـــترک ارســـال می گـــردد. در صـــورت درخواســـت متقاضـــی بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت ایـــن پیـــام، متـــن پیـــام تبلیغاتـــی در ادامـــه متـــن ایـــن پیامـــک قـــرار می گیـــرد.
 •  لطفا با من تماس بگیریدPlease Call Me :هـــر گاه یکـــی از مشـــترکان ایرانســـل بـــه هـــر دلیلـــی تمایـــل داشـــته باشـــد کســـی بـــا او تمـــاس بگیـــرد (بـــرای مثـــال اعتبـــار کافـــی بـــرای برقـــراری تمـــاس نداشـــته باشـــد)، می توانـــد بـــا وارد کـــردن کـــد دســـتوری )*۱۵۰* ) مربوطـــه #(شـــماره موبایـــل مـــورد نظـــر USSD( ، از ایرانســـل بخواهـــد تـــا پیامکـــی بـــا مضمـــون «بـــا مـــن تمـــاس بگیـــر» بـــرای طـــرف مقابـــل ارســـال نمایـــد. در صـــورت درخواســـت متقاضـــی بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت ایـــن پیـــام، متـــن پیـــام تبلیغاتـــی در ادامـــه متـــن پیامـــک یادشـــده قـــرار می گیـــرد.
.
.

مزایا و یا ویژگی های سرویس تبلیغات بر بستر موبایل ایرانسل برای کسب و کار شما

 •  امـــکان تنظیـــم هدفمنـــد هـــای تبلیغاتـــی براســـاس پیام موقعیـــت مکانـــی مشـــترکین و ســـایر ویژگی هـــای آنـــان
 •  پاسخ فوری و امکان مشاهده سریع توسط کاربر
 •  سهولت در استفـاده
 •  بازاریابـــی مســـتقیم: برقـــراری ارتبـــاط مســـتقیم ســـامانه تبلیغاتـــی موبایـــل بـــا کاربـــران و ایجـــاد تعامـــلات شـــخصی
 •  پیگیری پاسخ کاربر: درک بهتر و تحلیل راحت تر رفتار کاربران
.
.

هر کد دستوری به مدت یک سال با توجه به قرارداد دوجانبه به شرکت یا سازمان اجاره داده می شود. قیمت کدهای دستوری براساس تعداد تراکنش برثانیه TPS درخواستی و نوع شماره کد محاسبه خواهد شد.

سازمانها یا شرکتها می توانند کد دستوری مورد نظر خود را در در نامه رسمی ممهور به آدرس EB@mtnirancell.ir ارسال نمایند. در صورتیکه کد مورد نظر شامل کدهای شبای بانکها و یا کدهای رزرو دیگر سازمانها نباشد، می توان کد دستوری را برای شما رزرو کرد.

ممکن است دوست داشته باشید :