.

اینترنت دیگر پرداخت

سازمان ها و صاحبین برند های تجاری می توانند پیام های تصویری و ویدیویی مورد نظر خود را به صورت هدفمند در معرض دید قرار دهند.

.
.

ایـــن ســـرویس یکـــی از روش هـــای نویـــن تبلیغـــات همـــراه اســـت کـــه بـــا کمـــک آن ســـازمان ها و صاحبیـــن برند هـــای تجـــاری می تواننـــد پیام هـــای تصویـــری و ویدیویـــی مـــورد نظـــر خـــود را بـــه صـــورت هدفمنـــد در معـــرض دیـــد قـــرار دهنـــد. بدیـــن ترتیـــب مشـــتریان بـــا اختیـــار خـــود می تواننـــد در قبـــال مشـــاهده تبلیغـــات و پیام هـــای آن شـــرکت، مقـــدار معینـــی حجـــم دیتـــا را بـــه صـــورت رایـــگان دریافـــت نماینـــد. انواع کاربردهای این سرویس عبارتند از:

  •  خدمـــات تبلیغـــات و اطلاع رســـانی هوشـــمند و تعاملـــی: بـــه کمـــک ایـــن ســـرویس، شـــرکت ها می تواننـــد انـــواع محتـــوای تبلیغاتـــی دیجیتـــال ماننـــد ویدئـــو، انیمیشـــن و تصویـــر را بـــه صـــورت هدفمنـــد در معـــرض دیـــد مخاطـــب ســـرویس و محصـــول خـــود قـــرار دهنـــد.
  •  خدمـــات دولت همـــراه: بـــه کمـــک ایـــن راهـــکار، دولـــت و ســـایر نهادهـــای ارائه کننـــده خدمـــات عمومـــی ماننـــد نیـــروی انتظامـــی می تواننـــد انـــواع اطلاع رســـانی های لازم درحوزه هایـــی ماننـــد ســـلامت، آمـــوزش، امنیـــت و خدمـــات اجتماعـــی را در قالـــب محتواهـــا ی چندرســـانه ای بـــه مخاطبیـــن و عمـــوم جامعـــه ارائـــه دهنـــد.
  •  اطلاع رســـانی محصـــولات فرهنگـــی: بـــه کمـــک ایـــن ســـرویس مشـــاهده پیش نمایـــش فیلم هـــا، شـــنیدن موســـیقی و یـــا دانلـــود برنامه هـــای کاربـــردی به صـــورت رایـــگان بـــرای مشـــتری فراهـــم می شـــود و شـــرکت ها می تواننـــد محصـــولات فرهنگـــی خـــود را به صـــورت مســـتقیم بـــرای کاربـــران تبلیـــغ کـــرده و بـــه فـــروش برســـانند.

ممکن است دوست داشته باشید :