.

خدمات یکپارچه سازمانی ایرانسل

فضایی را فراهم می کند تا در هر زمان و مکان بین افراد و محیط کارشان ارتباطی تصویری برقرار گردد.

.
.

در ســـازمان هایی کـــه بـــه دلایـــل مختلـــف، پراکندگـــی جغرافیایـــی دفاتـــر آنهـــا اجتناب ناپذیـــر اســـت، بخـــش قابل توجهـــی از زمـــان، نیـــرو و بـــازده کاری افـــراد در برگـــزاری جلســـات حضـــوری تلـــف شـــده و به عنـــوان هزینه هـــای پنهـــان، کاهـــش بهـــره وری آنهـــا را بـــه همـــراه دارد. خدمـــات ارتباطـــی یکپارچـــه ســـازمانی ) و جلســـات مجـــازی Unified communication( ایرانســـل فضایـــی را فراهـــم می کنـــد تـــا در هـــر زمـــان و مـــکان بیـــن افـــراد و محیـــط کارشـــان ارتباطـــی تصویـــری برقـــرار گـــردد. ایـــن خدمـــات کاربردهـــای متنوعـــی در تجـــارت، پزشـــکی، آمـــوزش، امـــور بانکـــی و ... دارنـــد.

امـــکان اطـــلاع رســـانی زمـــان و موضـــوع جلســـه بـــه مدعویـــن از طریـــق پیامـــک، ایمیـــل و پیـــام صوتـــی بدیـــن ترتیـــب ســـازمان ها بـــا اســـتفاده از ایـــن ســـرویس می تواننـــد بـــا تشـــکیل یـــک اتـــاق جلســـه مجـــازی در برنامـــه کاربـــردی شـــایا و دعـــوت از افـــراد مـــورد نظـــر خـــود، جلســـه های خـــود را بـــه راحتـــی و بـــه طـــور مجـــازی برگـــزار کـــرده و از کلیـــه امکانـــات لازم جهـــت مدیریـــت جلســـات نظیـــر نظـــارت بـــر ســـاعت ورود و خـــروج افـــراد در اتـــاق جلســـه، اجـــازه بـــه شـــرکت کنندگان جهـــت ســـخنرانی، رای گیـــری، اشـــتراک اطلاعـــات و مـــوارد دیگـــر بهره منـــد شـــوند.

.
.

مزایا و یا ویژگی های شبکه ارتباطی یکپارچه سازمانی شایا ایرانسل برای کسب و کار شما

  • قابلیت نصب بر روی انواع سیستم های عامل
  • امـــکان برقـــراری کنفرانـــس ویدیوئـــی در اقصـــی نقـــاط کشـــور
  • تنظیـــم کیفیـــت تصویر متناســـب با پهنـــای باند دریافتی
  • امکان ارسال متن به شرکت کنندگان در حین جلسه
  • امکان به اشتراک گذاری انواع محتوا
  • امکان مدیریت جلسات

ممکن است دوست داشته باشید :