.

حساب چند کاربره

سرویسی است که ایرانسل برای تسهیل مدیریت مصرف اینترنت همراه سیم کارت های سازمانی، به مشترکان خود ارائه می کند.

.
.حساب مشترک سرویسی است که ایرانسل برای تسهیل مدیریت مصرف اینترنت همراه سیم کارت های سازمانی، به مشترکان خود ارائه می کند. با فعال شدن این سرویس بر روی گروهی از سیم کارت ها، یک سیم کارت به عنوان سیم کارت اصلی تعیین شده و به کمک پنل مدیریت حساب، نحوه مصرف بسته های اینترنت سایر سیم کارت های گروه مدیریت می گردد.
.
.

مزایا و یا ویژگی های حساب چند کاربره ایرانسل برای کسب و کار شما

در ایـــن ســـرویس بـــه جـــای تعریـــف بســـته های اینترنـــت بـــه صـــورت مســـتقل بـــرای هـــر ســـیم کارت ها، یـــک بســـته مشـــترک صرفـــا بـــرای ســـیم کارت اصلـــی تعریـــف می شـــود و از طریـــق آن نحـــوه توزیـــع و ســـقف مصـــرف بیـــن ســـایر ســـیم کارت های گـــروه تعییـــن می شـــود. همچنیـــن، درصورتـــی کـــه حجـــم باقیمانـــده مربـــوط بـــه هـــر ســـیم کارت بـــه حداقـــل تعریـــف شـــده برســـد، می تـــوان آن را بصـــورت خـــودکار، از حجـــم باقیمانـــده ســـیم کارت اصلـــی شـــارژ کـــرد.

ممکن است دوست داشته باشید :