.

شبکه امن همراه ایرانسل

با استفاده از ایـن سـرویس می تواننـد از طریـق سـیم کارت های ایرانسـل و در یـک کانـال ارتباطـی امـن و اختصاصـی، بـدون وابسـتگی بـه اینترنـت، بـه شـبکه داخلـی خـود در نقـاط مختلـف کشـور متصـل شـد.

.
.بـا اسـتفاده از سـرویس شـبکه امـن همـراه یـا گروهـی از سـیم کارت ها، در قالـب یـک شـبکه خصوصی مجـازی بـر روی شـبکه تلفن همراه ایرانسـل با هم تبادل اطلاعات خواهند داشـت. مشـترکان ایرانسـل با استفاده از ایـن سـرویس می تواننـد از طریـق سـیم کارت های ایرانسـل و در یـک کانـال ارتباطـی امـن و اختصاصـی، بـدون وابسـتگی بـه اینترنـت، بـه شـبکه داخلـی خـود در نقـاط مختلـف کشـور متصـل شـده و اطلاعـات مـورد نیـاز را بـه سـرورهای داخلـی خـود منتقل نمایـد. درحال حاضـر، ایـن سـرویس عـلاوه بـر شـبکه نسـل دوم تلفـن همـراه، بـر بسـتر کلیـه فناوری هـای شـبکه پهـن بانـد ایرانسـل نیـز ارائـه می گـردد.
.
.

مزایا و یا ویژگی های شبکه امن همراه ایرانسل برای کسب و کار شما

  • امنیـت بـالا: از آنجـا که تبادل اطلاعات بر بسـتر شـبکه امـن همـراه، از طریـق یک شـبکه اختصاصی ایجادشـده توسـط خـود مشـترک انجـام می شـود، از امنیـت بسـیار بالایی برخوردار اسـت. لازم به ذکر اسـت این سـرویس مـورد تائیـد سـازمان پدافند غیر عامل کشـور می باشـد.
  • عـدم وابسـتگی بـه اینترنـت: هرچنـد تبـادل دیتـا در صورت TCP/IP بـر اسـاس پروتـکل APNقالـب سـرویس می گیـرد ولـی بـه دلیـل عـدم وابسـتگی بـه اینترنـت، از پایـداری بیشـتری نسـبت بـه آن برخـودار خواهـد بـود.
  • پوشـش گسـترده و دسترسـی دائـم: سـرویس ایرانسـل بـر روی کلیـه فناوری هـای شـبکه تلفـن همـراه شـامل نسـل دوم، سـوم و چهـارم قابـل ارائـه بـوده و بـا توجـه بـه اینکـه ایرانسـل دارای گسـترده ترین شـبکه اینترنـت همـراه کشـور اسـت، ایـن سـرویس در پهنـه وسـیعی از کشـور قابـل دسترسـی اسـت.
  • پهنـای بانـد بـالا: بـا توجـه بـه اینکـه سـرویس ارائـه می گردد، در مقایسـه 4G/3G ایرانسـل بـا فنـاوری بـا نسـل قبلـی که بر فناوری نسـل دوم متکـی بود، پهنای باند بسـیار بالاتری را در اختیار مشـتریان قرار می دهد.
.
.

هر مشتری سازمانی می‌تواند از سیم‌کارت‌های از نوع دیتا یا عادی سازمانی در سرویس APN استفاده نماید. اما توصیه ما سیم‌کارت‌های دائمی دیتاسازمانی برای استفاده در این سرویس می باشد زیرا سیم‌کارت‌های دائمی مشکل قطع شدن به علت نداشتن شارژ کافی را ندارند و همچنین امکان صدور قبض و گزارش میزان مصرف به صورت تجمیعی برای این نوع سیم‌کارت‌ها وجود دارد.

هزینه استفاده از سرویس APN ایرانسل شامل هزینه اولیه راه اندازی و هزینه آبونمان ماهیانه به ازای پشتیبانی هر سیمکارت می باشد.

بله جهت استفاده یک درخواست کتبی با مضمون APN TEST به ایمیل EB@mtnirancell.ir ارسال نمائید. تا 48 ساعت مسئول اجرایی فروش شرکت ایرانسل با شما تماس میگیرند.

خیر در حال حاضر نصب وراه اندازی سرویس توسط خود مشترک انجام میشود. البته راهنمایی های لازم به مشتری ارائه می شود.

بله، از همان سیمکارت ها نیز می توان استفاده کرد. البته باید طی یک نامه رسمی بر روی سربرگ شرکت لیست شماره های مورد نظر به ایرانسل جهت فعالسازی ابلاغ شود.

بله. مگر به درخواست مشتری که می توان این سرویس ها را حذف کرد.

علاوه بر تعویض سیم کارت تنظیمات خاصی نیز باید در شبکه ایرانسل انجام شود. حهت دریافت راهنمایی با شماره تلفن 09377140000 تماس حاصل فرمائید.

.

ممکن است دوست داشته باشید :