امتیاز ایرانسلی من

با مکالمه بیشتر، امتیازتان را بیشتر کنید و هدیه بگیرید!.
.همه شما اعضای خانواده ایرانسل، بر اساس دقایق مکالمه‌های ایرانسلی‌تان، امتیاز می‌گیرید. با رساندن امتیاز خود به ۵۰۰ و بیشتر، مکالمه و یا پیامک ایرانسلی هدیه بگیرید. هر ١۵ تومان مکالمه ایرانسلی، یک امتیاز محسوب می شود.
امتیاز پیامک هدیه مکالمه هدیه
700-500 90 پیامک ایرانسلی 15 دقیقه مکالمه ایرانسلی
1000-700 250 پیامک ایرانسلی 45 دقیقه مکالمه ایرانسلی
1500-1000 600 پیامک ایرانسلی 90 دقیقه مکالمه ایرانسلی
2000-1500 1000 پیامک ایرانسلی 180 دقیقه مکالمه ایرانسلی
بیشتر از 2000 2500 پیامک ایرانسلی 400 دقیقه مکالمه ایرانسلی
.

برای اطلاع از امتیاز خود کد #1*1*310* را شماره‌گیری کنید.

برای اطلاع از هدیه خود کد #2*1*310* را شماره‌گیری کنید.