شرایط و قوانین استفاده از بسته‌های اینترنت اقتصادی نسل ۴ ثابت

  • بسته‌ اینترنت اقتصادی: بسته‌ای است که با درنظر گرفتن خط مشی استفاده منصفانه، از حجمی اقتصادی برخوردار است.
  • سرعت بسته‌های اقتصادی در محدوده مصرف منصفانه، بنا به نوع انتخاب مشترک «تا ۲ مگابیت بر ثانیه»، «تا ۴ مگابیت بر ثانیه» یا «تا ۸ مگابیت بر ثانیه» است.
  • خط مشی استفاده منصفانه: میزان مشخصی از حجم هر بسته(متفاوت بر اساس نوع بسته) است، و در صورتی که مشترک بیش از آن استفاده کند سرعت به ۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه کاهش پیدا می کند.
نام بستهسرعت اولیهآستانه کاهش سرعتسرعت ثانویه
بسته 2 مگابیت اقتصادی ماهیانه تا 2Mbps 40GB تا 256Kbps
بسته 4 مگابیت اقتصادی ماهیانه تا 4Mbps 60GB تا 256Kbps
بسته 8 مگابیت اقتصادی ماهیانه تا 8Mbps 80GB تا 256Kbps
  • امکان خرید همزمان بیش از یک بسته اقتصادی وجود ندارد.
  • شما می‌توانید بسته‌های اینترنت اقتصادی را از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من خریداری کنید.
  • در زمان خرید همزمان بسته‌های اینترنت اقتصادی و بسته‌های حجمی، بدون توجه به تاریخ پایان بسته، ابتدا بسته‌های حجمی استفاده شده، سپس بسته‌های اینترنت اقتصادی مصرف می‌شوند.
  • درصورت خرید همزمان چند بسته (حجمی و اقتصادی) تاریخ شروع بسته از زمان خرید درنظر گرفته می‌شود.بنابراین مسئولیت خرید بسته‌های متعدد بر عهده مشترک است.
  • در صورت خرید بسته‌های حجمی و اقتصادی به صورت همزمان، سرعت بسته‌ها متفاوت خواهد بود. بدین‌صورت‌ که تا زمانی که مشترک از بسته حجمی استفاده می‌کند سرعت بدون سقف خواهد بود، اما در زمان استفاده از بسته اینترنت اقتصادی، سرعت ۱ مگابایت بر ثانیه یا ۸ مگابیت بر ثانیه کاهش می‌یابد.