بررسی وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال مودم ایرانسل

 • مودم GP2101

  بررسی وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال مودم GP2101:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  گزینه‌هایStatus <LTE Setting<Network
  را دنبال و وضعیتRSRP1وRSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP1 حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.
  RSRQ ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکترشدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.

 • مودم TFi60

  بررسی وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال مودم TFi60:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  مسیرSettings>System>Device Information
  را دنبال و وضعیت RSRP وRSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.
  RSRQ ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکتر شدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.

 • مودم B5421

  بررسی وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال B5142:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  گزینه‌های LTE Information <Basic<Status<LTE را دنبال و
  وضعیت RSRP1 و RSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP1 حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.
  RSRQ  ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکتر شدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.

 • مودم DT350

  وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال DT350:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  گزینه‌هایLTE Information <Basic<Status<Mobile Network را دنبال و
  وضعیت RSRP1 و RSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP1 حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.
  RSRQ  ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکتر شدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.

 • مودم GP2101 Plus

  بررسی وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال مودم GP2101 Plus:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  مسیر Mobile Network>Status
  را دنبال و وضعیت RSRP1 و RSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP1 حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.
  RSRQ  ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکتر شدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.

 • مودم TDi40

  بررسی وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال مودم TDi40:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  مسیر Mobile Network>LTE Status
  را دنبال و وضعیت RSRP1 و RSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP1 حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.

  RSRQ  ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکتر شدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.

 • مودم TK2510

  وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال TK2510:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  گزینه‌های LTE Information<Basic<Status<Mobile Network را دنبال و
  وضعیت RSRP1 و RSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP1 حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.
  RSRQ  ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکتر شدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.

 • مودم Z6000

  بررسی وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال Z6000:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  گزینه‌های Status<LTE Setting<Network را دنبال و
  وضعیت RSRP1 و RSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP1 حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.
  RSRQ  ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکتر شدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.

 • مودم ZW101

  بررسی وضعیت قدرت و کیفیت سیگنال ZW101:
  مودم را با کابل LAN به PC وصل و در مرورگر 192.168.1.1 را وارد کنید.
  username & Password: admin
  گزینه‌های Status<LTE Setting<Network را دنبال و
  وضعیت RSRP1 و RSRQ را مشاهده نمایید.
  RSRP1 حداقل 120- است و با نزدیک شدن عدد به 50- سیگنال بهبود می‌یابد.
  RSRQ  ممکن است منفی یا حتی صفر باشد و با نزدیکتر شدن عدد به 30 سیگنال بهبود می‌یابد.