آشنایی با سازمان تنظیم مقررات

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مشترکان عزیز ایرانسل می تواند به منظور آشنایی بیشتر با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نقش آن سازمان در رسیدگی به شکایات و تخلفات، به نشانی اینترنتی www.cra.ir مراجعه نمایند.