ممکن است دوست داشته باشید:

مخدوش شدن کد کارت شارژ

مخدوش شدن کد کارت شارژ

اگر در هنگام خراشیدن کارت شارژ و یا هر دلیل دیگری، ۱ تا ۴ رقم از عددهای کارت شارژ مخدوش شد می‌توانید، با شماره‌گیری کد #۳*۱*۱*۵۵۵* شارژ خود را بازیابی کنید.
.

ممکن است دوست داشته باشید: