فراخوان شناسایی پیمانکار و قیمت پیشنهادی در خصوص دوبله و سانسور محتوای سامانه لنز (به اتمام رسیده)