.

تماس دیگر پرداخت

سازمان ها و صاحبان کالا و خدمات، می توانند با تقبل هزینه تماس مخاطبین یا مشتریان بالقوه خود، آن ها را به شنیدن پیام های اطلاع رسانی یا تبلیغاتی مورد نظرخود ترغیب نمایند.

.
.ایـــن ســـرویس یـــک راهـــکار اطلاع رســـانی و تبلیغاتـــی اســـت کـــه بـــه کمـــک آن ســـازمان ها و صاحبـــان کالا و خدمـــات، می تواننـــد بـــا تقبـــل هزینـــه تمـــاس مخاطبیـــن یـــا مشـــتریان بالقـــوه خـــود، آن هـــا را بـــه شـــنیدن پیام هـــای اطلاع رســـانی یـــا تبلیغاتـــی مورد نظرخـــود ترغیـــب نماینـــد. ایـــن خدمـــت بـــه دو شـــکل قابـــل ارائـــه اســـت: - تماس دارنده ســـیم کارت با ســـامانه: در این حالت، ۱ مشـــترک به جـــای تمـــاس مســـتقیم بـــا شـــماره موردنظـــر خـــود، بـــا سرشـــماره شـــرکت متقاضـــی ســـرویس، تمـــاس گرفتـــه و بـــه پیغـــام صوتـــی مربوطـــه گـــوش می دهـــد. پـــس از پایـــان پیـــام یادشـــده، شـــخص قـــادر خواهـــد بـــود شـــماره مـــورد نظـــر خـــود را شـــماره گیری نمـــوده و در صـــورت برقـــراری تمـــاس، کل هزینـــه تمـــاس یـــا بخشـــی از آن بـــرای وی رایـــگان خواهـــد بـــود. - تمـــاس از ســـامانه بـــا دارنـــده ســـیم کارت: در ایـــن ۲ حالـــت، از یـــک سرشـــماره خـــاص، بـــا مشـــتری بالقـــوه تمـــاس گرفتـــه شـــده و در صـــورت قبـــول مشـــتری، پیـــام صوتـــی مربوطـــه بـــرای وی پخـــش می شـــود و در قبـــال آن، مشـــتری مقـــداری اعتبـــار مکالمـــه در حســـاب کاربـــری خـــود دریافـــت می نمایـــد.

ممکن است دوست داشته باشید :