.

تبلیغات مبتنی بر مکان

این سرویس، قابلیت ارسال پیام های اطلاع رسانی و تبلیغاتی بر مبنای مکان گیرنده پیام است

.
.از جملـــه ابزارهـــای تبلیغاتـــی کاربـــردی و جـــذاب ایرانســـل، ســـرویس تبلیغـــات مبتنـــی مـــکان اســـت. مهم تریـــن ویژگـــی ایـــن ســـرویس، قابلیـــت ارســـال پیـــام هـــای اطلاع رســـانی و تبلیغاتـــی بـــر مبنـــای مـــکان گیرنـــده پیـــام اســـت. بـــه کمـــک ایـــن ســـرویس، شـــرکت ها و ســـازمان ها می تواننـــد پیام هـــای اطلاع رســـانی یـــا تبلیغاتـــی خـــود را بـــر روی ســـامانه مذکـــور تعریـــف نماینـــد و پـــس از آن کلیـــه مشـــترکان ایرانســـل کـــه در بـــازه زمانـــی خاصـــی در محـــدوده موردنظـــر آن شـــرکت باشـــند، در صـــورت اقـــدام بـــه تمـــاس، پیـــام مربوطـــه را بـــر روی صفحـــه نمایـــش تلفـــن همـــراه خـــود مشـــاهده خواهنـــد کـــرد. ســـاختار هدفمنـــد ایـــن ســـامانه باعـــث می گـــردد، پیام هایـــی مناســـب بـــا نیـــاز و علایـــق مشـــترکان بـــرای آن هـــا ارســـال گـــردد. همچنیـــن عـــلاوه بـــر تعییـــن زمـــان و مـــکان توســـط فرســـتنده پیـــام، مشـــترکان ایرانســـل نیـــز می تواننـــد بـــا شـــماره گیری۱۳۶* و اعـــلام موضوعـــات مـــورد علاقـــه خـــود، بـــه هدفمنـــد شـــدن حداکثـــری ارســـال محتـــوا کمـــک نماینـــد.
نمایش بیشتر
.
.

مزایا و یا ویژگی های تبلیغات مبتنی بر مکان ایرانسل برای کسب و کار شما

  •  قابلیـــت دســـته بندی مشـــتریان و ارســـال هدفمنـــد تبلیغـــات بـــه فـــرد مناســـب در زمـــان و مـــکان مناســـب
  •  دسترســـی بـــه یـــک پنـــل اختصاصـــی و امـــکان تعریـــف چندیـــن برنامـــه تبلیغاتـــی
  •  امـــکان تعریـــف برنامه هـــای اطلاع رســـانی مطابـــق بـــا ســـلیقه و خواســـت مشـــتریان
  •  امـــکان تعریـــف و توزیـــع کوپن هـــای تخفیـــف بـــر اســـاس موقعیـــت مکانـــی
نمایش بیشتر

ممکن است دوست داشته باشید :