.

شبکه مجازی اختصاصی ایرانسل

یک کانال وایمکس TDD-LTE و امن اختصاصی جهت تبادل انواع دیتا با حجم بالا در اختیار سازمان ها قرار می دهد

.
.

شـــبکه اختصاصـــی مجـــازی ایرانســـل کـــه بـــر بســـتر شـــبکه های پهـــن بانـــد ثابـــت ایرانســـل شـــامل ارائـــه می گـــردد، یـــک کانـــال وایمکـــس TDD-LTE و امـــن اختصاصـــی جهـــت تبـــادل انـــواع دیتـــا بـــا حجـــم بـــالا در اختیـــار ســـازمان ها قـــرار می دهـــد. مهمترین کاربردهای خدمات شبکه اختصاصی مجازی عبارتند از:

  • دورکاری و دفتر مجازی
  • اتصال شعب و دفاتر با پراکندگی جغرافیایی
  • ایجاد شبکه WAN سراسری برای شرکت ها و سازمان ها
  • دسترسی آنی و سیار به بانک های اطلاعاتی
نمایش بیشتر
.
.

مزایا و یا ویژگی های شبکه اختصاصی مجازی ایرانسل برای کسب و کار شما

  • قابلیـــت ارائـــه ســـرویس لایـــه ســـه (وابســـته بـــه VPN فنـــاوری موردنظـــر متقاضـــی)
  • قابلیت اختصاص ) IP استاتیک و داینامیک
  • سرعت بالای انتقال دیتا
  • کاهـــش هزینه هـــای عملیاتـــی در مقایســـه بـــا روش هـــای  Leased lines رایـــج نظیـــر خطـــوط  اجـــاره ای اختصاصـــی
  • عدم وابستگی به مکان به دلیل امکان جابجایی مودم
نمایش بیشتر

ممکن است دوست داشته باشید :