.

پرداخت پیشرفته صورتحساب

امکانی است که ایرانسل برای مشتریان سازمانی خود فراهم می نماید تا بتوانند فرایند شارژ سیم کارت های سازمانی را به صورت گروهی، به راحتی و خودکار انجام دهند

.
.پرداخــت پیشــرفته صورتحســاب امکانــی اســت کــه ایرانســل بــرای مشــتریان ســازمانی خــود فراهــم می نمایــد تــا بتواننــد فراینــد شــارژ ســیم کارت های ســازمانی را به صــورت گروهــی، بــه راحتــی و خــودکار انجــام دهنــد. بــا اســتفاده از ایــن امــکان، نماینــده ســازمان مــی توانــد آســتانه شــارژ خــودکار ســیم کارت های دائمــی و یــا میــزان شــارژ خــودکار ســیم کارت های اعتبــاری را تعییــن نمــوده و از کافــی بــودن اعتبــار ســیم کارت ها اطمینــان حاصــل نمایــد. وی همچنیــن می توانــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ecare.irancell.ir کنتــرل حســاب اینترنتــی بــه آدرس صورتحســاب ســیم کارت های دائمــی را بــه آســانی پرداخــت کــرده و یــا ســیم کارت های اعتبــاری ســازمان را شــارژ نمایــد.
نمایش بیشتر
.
.

مزایا و یا ویژگی های پرداخت پیشرفته صورتحساب ایرانسل برای کسب و کار شما

  • امـــکان تعریـــف گروه هـــای مختلـــف و تعییـــن اشـــخاص در نقـــش مدیـــر گـــروه بـــرای مدیریـــت پرداخت هـــا
  • امـــکان دریافـــت پیامـــک اطلاع رســـانی عـــدم اعتبـــار کافـــی بـــرای حســـاب اعتبـــاری و ســـطح اعتبـــار بـــرای حســـاب دائمـــی بـــرای کل ســـیم کارت ها، یـــک گـــروه یـــا یـــک حســـاب خـــاص
  • امـــکان پرداخـــت خـــودکار و دســـتی از «حســـاب مشـــترک» در صـــورت رســـیدن حـــد اعتبـــار یـــک ســـرویس یـــا حســـاب بـــه آســـتانه تعریـــف شـــده بـــرای حســـاب اعتبـــاری و دائمـــی
  • امکان دریافت تائیدیه پیامکی برای هر شارژ خودکار
  • امـــکان دریافـــت پیامـــک اطلاع رســـانی بـــرای اتمـــام زمـــان و حجـــم بســـته افزایشـــی
  • تعییـــن سیاســـت هـــای مختلـــف بـــر اســـاس نیـــاز ســـازمان در ســـطوح مختلـــف (ســـیم کارت، گـــروه و یـــا کل ســـازمان)
نمایش بیشتر
.
.

مشتریان سازمانی می توانند با دراختیار داشتن شماره حساب و شناسه پرداخت اعلام شده (در پیش فاکتور ویا قرارداد رسمی) با استفاده از طرق زیر اقدام به پرداخت نمایند:

  • پرداخت حضوری در بانک ملت
  • کارت به کارت از طریق خودپردازهای بانک ملت
  • حواله اینترنتی
نمایش بیشتر

ممکن است دوست داشته باشید :