.

راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا

ســـامانه ای اســـت کـــه بتوانـــد اطلاعـــات ارســـالی از تعـــداد زیـــادی دســـتگا ه را دریافـــت و پـــردازش نمـــوده و فرامیـــن لازم را بـــر اســـاس قوانین تعریف شـــده برای آن، اجرا نماید .

.
.

بـــا اتـــکا بـــه پیشـــرفت های چشـــمگیر در کلیـــه حوزه هـــای مرتبـــط بـــا فنـــاوری اطلاعـــات و ارتباطـــات و برداشـــته شـــدن موانع اســـتفاده گســـترده تر از فناوری های یادشـــده، کاربردهـــای اینگونـــه فناوری هـــا در صنعـــت و زندگـــی روزمـــره، بیـــش از پیـــش مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت . رقابـــت و فعالیـــت شـــرکت هـــا در ســـطح جهـــان بـــرای توســـعه راهکارهـــا و محصـــولات جهـــت ارتبـــاط انـــواع تجهیـــزات و دســـتگا ه هـــا و خودکارســـازی هـــر چـــه بیشـــتر فرایندهـــا مؤیـــد این رویکرد اســـت.

راهکارهـــای نوینـــی کـــه امـــروزه بـــرای افزایـــش بهـــره وری و تســـهیل زندگـــی و فرایندهـــا در بـــازار عرضـــه می شـــوند بـــه عبارتـــی آشـــنا »هوشـــمند« بـــه حـــدی اســـت کـــه واژه در بـــازار تبدیـــل شـــده اســـت .مفاهیمـــی چـــون خانـــه هوشـــمند، شـــهر هوشـــمند، حمـــل و نقـــل هوشـــمند، ســـلامت هوشـــمند و نظایر آن مفاهیمی هســـتند که امروزه بســـیار مـــورد اقبـــال واقـــع شـــده اند .امـــا هوشمندســـازی مفهومـــی اســـت کـــه بـــرای پیـــاده شـــدن در ســـطح وســـیع نیازمنـــد شـــکل گیری شـــبکه ای از دســـتگاه های مرتبـــط بـــا هـــم اســـت به نحـــوی کـــه قـــادر باشـــند بـــا هـــم تبـــادل اطلاعـــات داشـــته باشـــند؛ مفهومـــی که در شـــکل فنی تر، از آن بـــا نـــام اینترنت اشـــیا IoT یاد می شـــود.

آنچـــه بـــرای تحقـــق اینترنـــت اشـــیا و ارتبـــاط دســـتگاه- به عنـــوان بخشـــی از مفهـــوم ،(M2M) به-دســـتگاه وســـیع اینترنـــت اشـــیا، لازم اســـت، ســـامانه ای اســـت کـــه بتوانـــد اطلاعـــات ارســـالی از تعـــداد زیـــادی دســـتگا ه را دریافـــت و پـــردازش نمـــوده و فرامیـــن لازم را بـــر اســـاس قوانین تعریف شـــده برای آن، اجرا نماید .بســـتر یادشده همچنیـــن امـــکان توســـعه انـــواع برنامه هـــای کاربـــردی را فراهـــم مـــی نمایـــد تـــا راهکارهـــای مختلـــف بـــا بهـــره بـــرداری از اطلاعـــات موجـــود، توســـعه داده شـــده و بـــه مشـــتریان آنهـــا ارائـــه گـــردد

نمایش بیشتر
.
.

ایرانســـل اولیـــن اپراتـــور تلفـــن همـــراه کشـــور اســـت کـــه یـــک ســـامانه جامـــع اینترنـــت اشـــیا را جهـــت توســـعه انـــواع راهکارهـــای ارتبـــاط دســـتگاه بـــه دســـتگاه عرضـــه نمـــوده اســـت .ایـــن ســـامانه امکانـــات زیـــر را در اختیـــار متقاضیـــان قـــرار می دهـــد:

  •  مدیریت دستگاه ها(Device Management)
  •  مدیریت سیم کارت
  •  مدیریت برنامه های کاربردی
  •  مدیریت پروتکل ها و رابط ها
  •  دهی مدیریت آمار و اطلاعات و گزارش
نمایش بیشتر

* نام ونام خانوادگی
* شماره تماس یا ایمیل
* نام شرکت
* نام استان
* اندازه سازمان
.
آخرین اخبار و مقالات