.

چشم‌انداز و ماموریت

چشم‌انداز:

تبدیل شدن به شریک تجاری منتخب سازمان ها برای توسعه جغرافیایی، نفوذ در بازار ها، افزایش اثربخشی کسب وکار و ارائه راهکارهای سازمانی

 

ماموریت:

اقتصاد و فضای تعاملات اجتماعی تحت تاثیر تحولات فناوری و فرصت های ناشی از آن به شکل بی سابقه ای دستخوش تغییر شده اند. ماموریت ما به ارمغان آوردن آن فرصت ها برای افراد و سازمان هاست تا بهتر زندگی کنند، بهتر کار کنند، کارهای بیشتری انجام دهند و موثرتر باشند.