.

خدمات همراه سازمانی ایرانسل

مجموعـــه ای از ســـیم کارت های ایرانســـل اســـت کـــه بـــه صـــورت یـــک گـــروه تعریـــف شـــده و شـــرکت ها را قـــادر می ســـازد بـــدون نیـــاز بـــه حضـــور پرســـنل در محـــل شـــرکت، امکانـــات تلفـــن داخلـــی را بـــر روی تلفـــن همـــراه کارکنـــان خـــود داشـــته باشـــند.

.
.خدمـــات موبایـــل ســـازمانی مجموعـــه ای از ســـیم کارت های ایرانســـل اســـت کـــه بـــه صـــورت یـــک گـــروه تعریـــف شـــده و شـــرکت ها را قـــادر می ســـازد بـــدون نیـــاز بـــه حضـــور پرســـنل در محـــل شـــرکت، امکانـــات تلفـــن داخلـــی را بـــر روی تلفـــن همـــراه کارکنـــان خـــود داشـــته باشـــند.
نمایش بیشتر
.
.

مزایا و یا ویژگی های خدمات موبایل سازمانی ایرانسل برای کسب و کار شما

  • کاهـــش هزینـــه مکالمـــات: بـــا اســـتفاده از خدمـــات موبایـــل ســـازمانی، هزینـــه مکالمـــات بیـــن افـــراد ســـازمان بـــه میـــزان قابل توجهـــی کاهـــش می یابـــد. بـــه کمـــک ایـــن ســـرویس، ســـازمان می توانـــد بـــا پرداخـــت هزینـــه آبونمـــان مقـــرون بـــه صرفـــه ای بـــه ازای هـــر ســـیم کارت، از تمـــاس رایـــگان بیـــن پرســـنل خـــود بهره منـــد شـــود.
  •  اختصـــاص شـــماره کوتـــاه بـــه منظـــور تماس هـــای درون ســـازمانی: آن دســـته از کارکنـــان یـــک ســـازمان کـــه خدمـــات موبایـــل ســـازمانی بـــرای آنهـــا فعـــال شـــده اســـت می تواننـــد بـــا شـــماره گیری یـــک کـــد کوتـــاه (نظیـــر شـــماره داخلـــی) بـــا هـــم ارتبـــاط برقـــرار نماینـــد. رقمـــی و یـــا ۴ رقمـــی، ۳ شـــماره های کوتـــاه را می تـــوان رقمـــی تعریـــف نمـــود .۵
  • اختصـــاص شـــماره بـــه صـــورت ســـریالی: بـــرای اســـتفاده از ایـــن ســـرویس ســـازمان ها می تواننـــد حســـب نیـــاز خـــود بـــازه ای از شـــماره های پشـــت ســـرهم را انتخـــاب نماینـــد.
  • امـــکان افـــزودن ســـیم کارت هـــای فعلـــی کارکنـــان بـــه خدمـــات موبایـــل ســـازمانی: از قابلیـــت هـــای ایـــن ســـرویس افـــزودن ســـیم کارت های شـــخصی کارکنـــان بـــه شـــبکه داخلـــی اســـت، کـــه در ایـــن حالـــت، شـــماره افزوده شـــده نیـــز، از کلیـــه امکانـــات و شـــرایط خدمـــات موبایـــل ســـازمانی بهره منـــد خواهنـــد شـــد. از دیگـــر امکانـــات ســـرویس«خدمات موبایـــل ســـازمانی» می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد:
  • تفکیک تماس های کاری از تماس های شخصی
  • امـــکان ایجـــاد گروه هـــای مختلـــف از کارکنـــان و اعمـــال کنتـــرل در تمـــاس بین گروه ها و تعییـــن مدیر برای هر گروه
  • امـــکان اعمـــال محدودیـــت در تمـــاس بـــا پیش شـــماره های خـــاص (به عنـــوان مثـــال بســـتن کـــد و یـــا پیش شـــماره خـــاص)
نمایش بیشتر
.
.

این تخفیف به دوشیوه برای سازمان‌ها و شرکت‌ها قابل استفاده است:


اشتراک ماهیانه: دراین مدل سازمان‌ها براساس تعدد نفرات و حجم مصرف، هزینه اشتراک ثابت ماهیانه به ازای هر فرد پرداخت می کنند و براساس آن امکان مکالمه نامحدود بین افراد سازمان برای آن‌ها فراهم می‌گردد. تخفیف مکالمات درون گروهی: دراین روش، سازمان‌ها به جای پرداخت هزینه ثابت ماهیانه، از تخفیف بر روی مکالمات درون گروهی بهره مند می ‌شوند.

بله، برای افزودن شماره لازم است لیست شماره‌های مورد نظر را همراه با درخواست رسمی شرکت به ایمیل EB@mtnirancell.ir اعلام نمایید. برای حذف شماره نیز لازم است با رویه‌ای مشابه، به حذف شماره اقدام شود.

نمایش بیشتر
.

ممکن است دوست داشته باشید :