متون عمومي
بسته‌های اینترنت همراه

بسته‌های اینترنت همراهشما مشترکین دائمی و اعتباری می‌توانید از بسته‌های ویژه سرویس اینترنت همراه استفاده کنید.


مهلت استفاده حجم قیمت کد فعال سازی سرعت فناوری شبکه
۱ روز ۲۰ مگابایت
ویژه مشترکین اعتباری
۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۱# نامحدود 2G, 3G, 4G
۵۰ مگابایت
ویژه مشترکین اعتباری
۹,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۹# نامحدود 2G, 3G, 4G
۱ گیگابایت (۲ تا ۸ صبح)
ویژه مشترکین اعتباری
۱۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۷# نامحدود 2G, 3G, 4G
۲۰۰ مگابایت
(۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
ویژه مشترکین اعتباری
۱۲,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۶# نامحدود 2G, 3G, 4G
۲۵۰ مگابایت
(۱۵۰ مگابایت + ۱۰۰ مگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
۱۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۱۰# نامحدود 2G, 3G, 4G
۳۰۰ مگابایت
(۱۵۰ مگابایت + ۱۵۰ مگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
ویژه مشترکین اعتباری
۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۲# نامحدود 2G, 3G, 4G
۶۰۰ مگابایت
(۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
ویژه مشترکین اعتباری
۳۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۱*۵# نامحدود 2G, 3G, 4G
۷ روز ۴۰ مگابایت ۱۵,۰۰۰ ریال
۸#*۲*۵*۵۵۵*
نامحدود 2G, 3G, 4G
۶۰ مگابایت ۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۱۰# نامحدود 2G, 3G, 4G
۲۰۰ مگابایت
(۱۰۰ مگابایت + ۱۰۰ مگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
ویژه مشترکین اعتباری
۲۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۲# نامحدود 2G, 3G, 4G
۴۰۰ مگابایت
(۲۰۰ مگابایت + ۲۰۰ مگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
ویژه مشترکین اعتباری
۴۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۳# نامحدود 2G, 3G, 4G
۱۰۰۰ مگابایت
(۹ شب تا ۹ صبح)
ویژه مشترکین اعتباری
۴۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۱۱# نامحدود 2G, 3G, 4G
۹۰۰ مگابایت
(۴۰۰ مگابایت + ۵۰۰ مگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
ویژه مشترکین اعتباری
۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۲*۱# نامحدود 2G, 3G, 4G
۳۰ روز ۲۰۰ مگابایت ۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱# نامحدود 2G, 3G, 4G
۷۰۰ مگابایت
(۴۰۰ مگابایت + ۳۰۰ مگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
ویژه مشترکین اعتباری
۸۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱۱# نامحدود 2G, 3G, 4G

۲۴ گیگابایت (۲ تا ۸ صبح)
ویژه مشترکین اعتباری

۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۹# نامحدود 2G, 3G, 4G

۳ گیگابایت

(۵۰۰ مگابایت + ۲/۵ گیگابایت)
(۹ شب تا ۹ صبح)
ویژه مشترکین اعتباری
۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۶# نامحدود 2G, 3G, 4G

۲/۵ گیگابایت

(۱گیگابایت + ۱ گیگابایت ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر)
ویژه مشترکین اعتباری
۱۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۲# نامحدود 2G, 3G, 4G

۳ گیگابایت

(۱گیگابایت + ۲ گیگابایت ۹ شب تا ۹ صبح)
ویژه مشترکین اعتباری

۱۳۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۷# نامحدود 2G, 3G, 4G

۴ گیگابایت

(۲گیگابایت + ۲ گیگابایت (۲ بامداد تا ۲ ظهر))
ویژه مشترکین اعتباری

۱۶۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۳*۱۲# نامحدود 2G, 3G, 4G
۵ گیگابایت ۲۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۸*۲# نامحدود 2G, 3G, 4G
۱۰ گیگابایت ۳۲۵,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۸*۳# نامحدود 2G, 3G, 4G
۲۰ گیگابایت ۵۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۸*۴# نامحدود 2G, 3G, 4G
۳ ماهه ۶ گیگابایت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۵#*۸*۵*۵۵۵*
نامحدود 2G, 3G, 4G
۹ گیگابایت ۳۲۵,۰۰۰ ریال
۶#*۸*۵*۵۵۵*
نامحدود 2G, 3G, 4G
۱۲ گیگابایت ۳۷۵,۰۰۰ ریال
۷#*۸*۵*۵۵۵*
نامحدود 2G, 3G, 4G
۱۵ گیگابایت ۴۵۰,۰۰۰ ریال
۸#*۸*۵*۵۵۵*
نامحدود 2G, 3G, 4G
۱۸ گیگابایت ۴۷۵,۰۰۰ ریال
۹#*۸*۵*۵۵۵*
نامحدود 2G, 3G, 4G
۳۰ گیگابایت ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰#*۸*۵*۵۵۵*
نامحدود 2G, 3G, 4G
۵۰ گیگابایت ۷۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۸*۱۱# نامحدود 2G, 3G, 4G
۶ ماهه ۹گیگابایت
ویژه مشترکین اعتباری
۳۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۱۲# نامحدود 2G, 3G, 4G
۷۰ گیگابایت ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۸*۱۲# نامحدود 2G, 3G, 4G
۱۲ ماهه ۱۲ گیگابایت
ویژه مشترکین اعتباری
۴۲۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۴*۱۳# نامحدود 2G, 3G, 4G
۱۰۰ گیگابایت ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال *۵۵۵*۵*۸*۱۳# نامحدود 2G, 3G, 4Gبسته اینترنت همراه هدیه دهید!شما مشترکین سیم کارت های اعتباری ایرانسل می توانید با شماره گیری کدهای زیر، هر یک از بسته های هدیه موجود در جدول را برای دوستان یا اعضای خانواده خود خریداری کرده و لحظات خوشی را از طریق استفاده از اینترنت پرسرعت 3G و 4G به آنها هدیه دهید.


نوع بسته هدیه
قیمت (ریال)
کد
۱ روزه ۱۵ مگابایتی ۵,۰۰۰
*۵۵۵*۵*۱*۱*شماره مورد نظر#
۷ روزه ۱۰۰ مگابایتی ۲۵,۰۰۰
*۵۵۵*۵*۲*۲*شماره مورد نظر#
۳۰ روزه ۲۰۰ مگابایتی ۵۰,۰۰۰
*۵۵۵*۵*۳*۱*شماره مورد نظر#

دریافت کننده هدیه باید مشترک سیم کارت اعتباری باشد.
لطفا شماره دریافت کننده هدیه را با ساختار *********۰۹ وارد کنید.


شارژ ویژه اینترنت همراه


با این پیشنهاد تشویقی، شما مشترکین اعتباری میتوانید با خرید کارت شارژ و شماره گیری کد #رمز شارژ*۱۴۵* از شارژ ویژه حساب اینترنت همراه، از تخفیف ویژه بهره‌مند شوید. جزئیات این طرح در جدول زیر آمده است:


حجم استفاده (مگابایت) قیمت ( ریال) اعتبار (روز)
۴۰ ۱۰,۰۰۰ ۳
۱۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۵
۲۷۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰
۶۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵
       ۶,۵۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰

مدیریت هزینه با بسته های ترکیبی ایرانسل

شما مشترکین اعتباری ایرانسل امکان خواهید داشت، با توجه به میزان مصرف خود (میزان مکالمه، استفاده از اینترنت همراه یا پیامک)، بسته ترکیبی مورد نظرتان را انتخاب کرده و الگویی مقرون به صرفه را برای هزینه‌های خود برگزینید.نوع بسته افزایشی ترکیبی پیشنهاد بسته قیمت (ریال) کد فعال سازی مهلت استفاده
روزانه
۱۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
۱۰ پیامک فارسی ایرانسلی
۱۰ مگابایت اینترنت همراه

۵,۰۰۰ *۵۵۵*۵۱۹# ۲۴ ساعت
هفتگی
۲۰ مگابایت اینترنت همراه
۲۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
۲۰ پیامک فارسی ایرانسلی

۱۰,۰۰۰ *۵۵۵*۲*۱*۱# ۷ روز

۳۰ مگابایت اینترنت همراه
۳۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
۳۰ پیامک فارسی ایرانسلی

۱۵,۰۰۰ *۵۵۵*۲*۱*۲# ۷ روز

۵۰ مگابایت اینترنت همراه
۵۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
۵۰ پیامک فارسی ایرانسلی

۲۰,۰۰۰ *۵۵۵*۲*۱*۳# ۷ روز

۱۰۰ مگابایت اینترنت همراه
۱۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
۱۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی
۱۰۰ مگابایت اینترنت همراه (۲ بامداد تا ۲ ظهر)
۱۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی (۲ بامداد تا ۲ ظهر)
۱۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی (۲ بامداد تا ۲ ظهر)


۳۰,۰۰۰ *۵۵۵*۲*۱*۹# ۷ روز

۲۰۰ مگابایت اینترنت همراه
۲۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
۲۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی
۲۰۰ مگابایت اینترنت همراه (۲ بامداد تا ۲ ظهر)
۲۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی (۲ بامداد تا ۲ ظهر)
۲۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی (۲ بامداد تا ۲ ظهر)


۵۰,۰۰۰ *۵۵۵*۲*۱*۸# ۷ روز
 ماهانه
٣۰۰ مگابایت اینترنت همراه
۱۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
٣۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی

۱۰۰,۰۰۰ *۵۵۵*۲*۱*۴# ٣۰ روز

۶۰۰ مگابایت اینترنت همراه
۱۵۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
۶۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی


۱۵۰,۰۰۰ *۵۵۵*۲*۱*۵# ٣۰ روز

۱۰۰۰ مگابایت اینترنت همراه
۲۰۰ دقیقه مکالمه ایرانسلی
۱۰۰۰ پیامک فارسی ایرانسلی


۲۰۰,۰۰۰ *۵۵۵*۲*۱*۶# ٣۰ روزاطلاع از میزان اعتبار بسته
*۵۵۵*۱*۴#

توجه:

  • حداکثر روزهای ممکن برای استفاده از اعتبار موجود در بسته‌ها با توجه به قابلیت تمدید آن، ۳۰ روز است.

قابلیت تمدید بسته:

اگر قبل از اتمام دوره اعتبار بسته خریداری شده، بسته دیگری را مجدداً سفارش دهید، باقیمانده اعتبار دوره قبل (کیلوبایت های باقیمانده) را می‌توانید در دوره جدید مصرف کنید.  این  مورد  شامل بسته های بلند مدت و بسته های ۲ تا ۸ صبح، ۹ شب تا ۹ صبح و ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر  نمی باشد.


  • قابلیت تمدید بسته در سیم کارت های دائمی وجود ندارد.


بيشتر
 
 
پخش غيرزنده ویدئو
3G-Android
بيشتر
  • افزودن به علاقه مندی ها
  • انتخاب به عنوان خانه
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
sender email :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :